ARRU logo
284 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Rregullore Nr. 05-OB/2019

SHIKO

Rregullore Nr. 03-0B/2016 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të punës në Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit

SHIKO