ARRU logo
391 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

E drejta për paraqitjen e ankesës

Të drejtë për paraqitjen e ankesës kundër vendimit të ofruesit të shërbimeve kanë të gjithë konsumatorët të cilët janë të pa kënaqur me vendimet e ofruesit të shërbimeve të ujit dhe të cilët kanë interes të kërkojnë revokim, shfuqizim ose ndryshim të aktit administrativ në përputhje me dispozitat ligjore.

Ankesat të cilat i drejtohen Komisionit Këshillues të Konsumatorëve mund të parashtrohen në zyre të Autoritetit Rregullator për Shërbime të Ujit, në të gjitha kutit e posaçme të KKK të  cilat janë të vendosura në të gjithë ndërtesat e ofruesve të shërbimeve si dhe mund të dërgohen me postë në adresën:

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit Rr. Ali Pashë Tepelena, nr. 01 Prishtinë, Kosovë

Udhëzues për Procedim të Ankesave të Konsumatorëve

SHIKO

Formulari i Ankesёs sё Konsumatorit për Komisionin Këshillues të Konsumatorëve

SHIKO