ARRU logo
361 - Legjislacioni | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Rregulla për Faljen dhe Rregullimin e Borxheve të Vjetra nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Kanalizimit në Kosovë

SHIKO

Vendim për Ndryshimin e Shtojcës 1 të Rregullës për Shkyçjen e Shërbimeve të Ujit nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë (R05)

SHIKO

Vendim për shfuqizimin e Rregullës për Amnestinë për Kyçjet ë Paligjshme në Shërbimet Publike të Ujit nga Ofrruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Kanalizimit në Kosovë (R07)

SHIKO

Rregulla për Licencimin e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë

SHIKO

Forma e aplikacionit për licencim

SHIKO

Rregulla për Shkyçje e Shërbimeve të Ujit nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Përcaktim të Tarifave të Shërbimit për Shërbimet e Ujësjellësit, Kanalizimit dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Amnestinë për Kyçjevt ë Paligjshme në Shërbimet Publike të Ujit nga Ofrruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Kanalizimit në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Kartën e Konsumatorëve për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë

SHIKO

Vendim për Korrigjimin e Standardit të Shërbimit "Leximi i ujëmatësve nga Ofruesi i Shërbimit bëhet një herë në muaj"

SHIKO

Rregulla për Standardet Minimale të Shërbimit të Ofruesve të Shërbimeve të Ujit në Kosovë 2011

SHIKO

Rregullorja e UNMIK 2004/49

SHIKO

Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2004/49 për veprimtaritë e ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe të mbeturinave Nr.03/L-086

SHIKO

Udhëzimi Administrativ 2/99

SHIKO

Ligji për Ujëra

SHIKO

Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit

SHIKO

Ligji për Qasjen në Dokumentacion

SHIKO

Rregulla për Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve për Shërbimet e Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Standardet Minimale të Shërbimit të Ofruesve të Shërbimeve të Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregulla për komisionin këshillues të konsumatorëve për shërbimet e ujit dhe mbeturinave në kosovë

SHIKO

Rregulla për Licencimin e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Ujërave të Zeza dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit për Shërbimet e Ujësjellësit, Kanalizimit, she të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit për Shërbimet e Grumbullimit dhe Deponimit të Mbeturinave në Kosovë

SHIKO

Rregull për Licencimin e Ofruesve të Shërbimit për Grumbullimin e Mbeturinave në Kosovë 2008

SHIKO

Rregull për Standardet Minimale të Shërbimit për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Ujërave të Zeza në Kosovë

SHIKO

Rregull për Licencimin e Ofruesve të Shërbimeve të Ujit dhe Ujërave të Zeza dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë

SHIKO

Rregull për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Ujërave të Zeza si dhe Furnizuesit e Ujit me Shumicë në Kosovë

SHIKO

Rregull për Kartën e Konsumatorëve për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit dhe Ujërave të Zeza në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve për Shërbimet e Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Faljen dhe Rregullimin e Borxheve të Vjetra nga Ofruesit e Shërbimeve të Ujësjellësit dhe Ujërave të Zeza në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Amnestinë e Kyçjeve të Paligjshme për Ofruesit e Shërbimeve të Ujësjellësit dhe Ujërave të Zeza në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Licencimin e Ofruesve të Shërbimit të Grumbullimit të Mbeturinave në Kosovë

SHIKO

Rregull për licencimin e Operatorëve të Deponive e Mbeturinave në Kosovë

SHIKO

Rregull për Faljen dhe Rregullimin e Borxheve të Vjetra për Ofruesit e Sherbimeve të Grumbullimit të Mbeturinave në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Komisionin Këshillues të Konsumatorve për Shërbimet e Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë

SHIKO

Rregull për Standardet e Shërbimit për Ofruesit e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave në Kosovë

SHIKO

Rregull mbi Tarifat e Shërbimeve për Shërbimet e Grumbullimit të Mbeturinave në kosovë

SHIKO