ARRU logo
284 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Plotësim/ndryshimi I Rregullorës Nr. 03-OB/2016

SHIKO

Rregullore Nr. 03-0B/2016 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të punës në Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit

SHIKO