ARRU logo
390 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Komisioni Këshillues i Konsumatorëve është organ i cili është themeluar nga Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit në bashkëpunim me komunat përkatëse. Ky komision është i përfaqësuar me nga një (1) përfaqësues të secilës komunë dhe është i themeluar në secilën zonë të shërbimit, i cili vepron në shtatë (7) rajonet e Kosovës ku operojnë ofruesit rajonal të shërbimeve të ujit. 

 

Përgjegjësitë e Komisionit Këshillues të Konsumatorëve janë:

  • Jep rekomandime Autoritetit për të gjitha  çështje me rëndësi që kanë të bëjnë lidhur më shërbimet e konsumatorëve të ujit në mënyrë që ofrimi i shërbimeve të jetë cilësor dhe në baza jo-diskriminues për të gjithë konsumatoret; 
  • Ndihmon Autoritetin duke dhënë rekomandime lidhur me; hartimin e akteve normative, me përcaktimin e tarifave, me hulumtimin e opinionit të konsumatorëve për shërbime të ujit, si dhe për çështje të tjera që lidhen me të drejtat e konsumatorit;
  • Shqyrton dhe merr vendime për ankesat e konsumatorëve të ujit të cilat janë paraqitur kundër vendimeve të ofruesit të shërbimeve të ujit. 

 


Lista kontaktuse e anëtarve të Komisionit Këshilues të Konsumatorëve për Rajonet e Kosovës

SHIKO