ARRU logo
357 - Legjislacioni | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Primarno zakonodavstvo koji daje ovlaščenja, odgovornosti i mandat za regulisanje usluga vode na Kosovu, RAUV. Takođe, u ovom zakonu su predviđene odgovornosti i mandat direktora, zamenika direktora, Predsedavajućeg Komisije za Razmatranje, kaznene odredbe, itd. 

 


Zakon br. 05/L-042 o Regulisanju Usluga Vode

OTVORI