ARRU logo
282 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

RAUV se sastoji od četiri Departamenta od kojih su tri odgovorne za regulatorne aktivnosti, a jedan departament pruža podršku radu Kancelarije. Departamenti odgovorni  za regulatorne aktivnosti su: Departamenti za regulatorne tarife i finansije, Departament za Performansu  i Departament za Zakon i Licenciranje, dok za poslovnu podršku RAUV-a je Departament za Administraciju i Finansije.

Unutrašnja organizacija i administrativni i regulatorni postupci prema kojima RAUV funksioniše  definiše se posebnim dokumentom koji je izdao direktor RAUV-a. 

Organogram

OTVORI