ARRU logo
356 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raport vjetor mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për vitin 2014 me procesin rregullator të tarifave 2012-2014

SHIKO

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 9 mujorin e parë të vitit 2014 të procesit rregullator të tarifave 2012-2014

SHIKO

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 6 mujorin e parë të vitit 2014 të procesit rregullator të tarifave 2012-2014

SHIKO

Raport vjetor mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për vitin 2013 me procesin rregullator të tarifave 2012-2014

SHIKO

Raport periodik vlerësimi mbi përmbushjen e caqeve 9 mujore të vitit 2013 të përcaktuara me procesin tarifor 2012-2014

SHIKO

Raport periodik vlerësimi mbi përmbushjen e caqeve të 6 mujorit të parë të vitit 2013 të përcaktuara me procesin tarifor 2012-2014

SHIKO

Raporti mbi i permbushjen e caqeve te percaktuara me procesin tarifor 2012-2014

SHIKO

Raporti 9 mujor i permbushjes se caqeve te percaktuara per vitin 2012

SHIKO

Raporti 6 mujor i permbushjes se caqeve te percaktuara per vitin 2012

SHIKO