ARRU logo
2560 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, organizoi punëtorinë ‘‘ Pajisjet për matjen e ujit dhe faturimi sipas matjes së ujit’’.


16.06.2022

Në këtë punëtori morën pjesë përfaqësues nga palët e sektorit të ujit: ARRU, AKM, KRU, NjPMNP dhe SHUKOS.

Takimi u hap nga Znj. Hajrije Morina, Drejtor i ARRU.

Temat e prezantuara ishin:

Prezantimet nga Isa Elshani, Udhëheqës i Drejtoratit të Metrologjisë Ligjore- AMK

  1. Kërkesat ligjore për standardet teknike të ujëmatësve dhe akreditimi/ certifikimi i punëtorive për  kalibrim & testim të ujëmatësve

Prezantimi nga Qamil Musa, Drejtor i Departamentit per Raportim te Performancës- ARRU

  1. Faturimi sipas matjes së ujit;

Prezantimi nga Zijadin Lutolli, Shef i shërbimeve- KRU ‘Prishtina’

  1. Gjendja e ujëmatësve dhe sfidat e KRU-ve për matjen e ujit dhe për operim të punëtorive të kalibrimit/testimit të ujëmatësve

Në fund të punëtorisë pas një përmbledhjeje te diskutimeve te bëra nga znj. Morina, u nxjerrën konkluzione ne lidhje me aktivitetet qe duhen te ndermirën per fillimin e përmbushjes së detyrimeve ligjore që i kanë ndërmarrjet e ujësjellësit në lidhje me pajisjet për matjen e ujit.