ARRU logo
282 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

ARRU përbëhet nga katër departamente dhe njësia e inspektimit, tri prej departamenteve janë përgjegjëse për aktivitetet regullatore dhe një departament ofron mbështetje për punën e zyrës si dhe njësia e inspektimit që mbikëqyr zbatimimin e akteve ligjore të ARRU.

Organizimi i brendshëm dhe procedurat administrative dhe rregullatore në bazë të së cilave funksionon ARRU janë përcaktuar me një dokument të veqantë të nxjerrë nga Drejtori i ARRU-së.

Organogrami i ARRU

SHIKO