ARRU logo
284 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Vendim për emërtimin e zyrtarit përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin fillestar të kërkesave për qasje në dokumente publike.

SHIKO

Vendim per emërimin e zyrtarit përgjegjës për Sinjalizim z. Dalmat Hyseni

SHIKO

Rrregullore e Brendshme nr. 02-AF/2016 për Kontrollin Financiar në ARRU

SHIKO

Rregullore e brendshme nr. 01/2016 për përdorimin e automjeteve zyrtare

SHIKO

Rregullore (ARRU) Nr.06/2020 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik

SHIKO

Rregullore Nr. 05-OB/2019

SHIKO

Rregullore Nr. 03-0B/2016 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të punës në Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit

SHIKO