ARRU logo
350 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raport vjetor mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për vitin 2013 me procesin rregullator të tarifave 2012-2014

SHIKO

Raport periodik vlerësimi mbi përmbushjen e caqeve 9 mujore të vitit 2013 të përcaktuara me procesin tarifor 2012-2014

SHIKO

Raport periodik vlerësimi mbi përmbushjen e caqeve të 6 mujorit të parë të vitit 2013 të përcaktuara me procesin tarifor 2012-2014

SHIKO