ARRU logo
431 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Prishtina” sh. a. Prishtinë për vitin 2015

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Mitrovica” sh. a. Mitrovicë për vitin 2015

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidrodrini” sh. a. Pejë për vitin 2015

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidroregjioni-Jugor” sh. a. Prizren për vitin 2015

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Radoniqi” sh. a. Gjakovë për vitin 2015

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Bifurkacioni” sh. a. Ferizaj për vitin 2015

SHIKO

Urdhëresë Tarifore Shërbimi për Tarifën e Ujit të Trajtuar me Shumicë që duhet të aplikohet nga KRU "Mitrovica" SH.A Mitrovicë, për furnizim të pjesës veriore të qytetit të Mitrovicës gjatë vitit Tariforë 2015 nga Procesi Rregullatorë i Tarifave të Viteve 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për Tarifa Shërbimi për Përcaktim të Tarifave për Furnizim të Ujit me Shumicë të pa trajtuar që duhet të aplikohet nga NH "Ibër-Lepenc" SH.A. Prishtinë për Furnizim të KRU "Mitrovica" SH.A. Mitrovicë dhe KRU "Prishtina" SH.A. Prishtinë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidromorava” sh. a. Gjilan për vitin 2015

SHIKO