ARRU logo
450 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Prishtina” sh. a. Prishtinë për vitin 2014

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidroregjioni-Jugor” sh. a. Prizren për vitin 2014

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidrodrini” sh. a. Pejë për vitin 2014

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Mitrovica” sh. a. Mitrovicë për vitin 2014

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Radoniqi” sh. a. Gjakovë për vitin 2014

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Bifurkacioni” sh. a. Ferizaj për vitin 2014

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidromorava” sh. a. Gjilan për vitin 2014

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujit me shumicë të pa trajtuar që duhet të aplikohet nga NH "Ibër-Lepenc" SH.A. Prishtinë

SHIKO

Urdhëresë Tarifore Shërbimi për Tarifën e Ujit të Trajtuar me shumicë që duhet të aplikohet nga KRU "Mitrovica" Sh. A Mitrovicë, për furnizim të pjesës veriore të qytetit të Mitrovicës gjatë vitit Tariforë 2014 nga Procesi Rregullatorë i Tarifave të viteve 2012-2014

SHIKO