ARRU logo
457 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Tarifat e shërbimit të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura për KRU “Prishtina” Sh. A. Prishtinë, për periudhën 1 janar 2018 – 31 dhjetor 2018 nga procesi tarifor 2018-2020

SHIKO

Tarifat e shërbimit të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura për KRU “Hidroregjioni-jugor” Sh. A. Prizren, për periudhën 1 janar – 31 dhjetor 2018 nga procesi tarifor 2018-2020

SHIKO

Tarifat e shërbimit të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura për kru “Hidrodrini” Sh. A. Pejë, për periudhën 1 janar – 31 dhjetor 2018 nga procesi tarifor 2018-2020

SHIKO

Tarifat e shërbimit të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura për kru “Mitrovica” Sh. A. Mitrovicë, për periudhën 1 janar – 31 dhjetor 2018 nga procesi tarifor 2018-2020

SHIKO

Tarifat e shërbimit të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura për kru “Gjakova” Sh. A. Gjakovë, për periudhën 1 janar – 31 dhjetor 2018 nga procesi tarifor 2018-2020

SHIKO

Tarifat e shërbimit të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura për kru “Bifurkacioni” Sh. A. Ferizaj, për periudhën 1 janar – 31 dhjetor 2018 nga procesi tarifor 2018-2020

SHIKO

Tarifat e shërbimit të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura për kru “Hidromorava” Sh. A. Gjilan, për periudhën 1 janar – 31 dhjetor 2018 nga procesi tarifor 2018-2020

SHIKO

Tarifat e ujit të trajtuar me shumicë për aplikim nga KRU “Mitrovica” Sh. A.Mitrovicë për furnizim të veriut të qytetit të mitrovicës, gjatë periudhës tarifore 01. 01. – 31. 12. 2018 nga procesi tarifor 2018-2020

SHIKO

Urdhëresë për Tarifa Shërbimi - Përcaktimi i tarifave për furnizim të ujit me shumicë të pa trajtuar për aplikim nga NH “IBËR Lepen” Sh. A. Prishtinë për KRU "Mitrovica"SH.A Mitrovicë dhe KRU "Prishtina" SH.A Prishtinë, gjatë periudhës tarifore 2018-2020 nga procesi tarifor 2018-2020

SHIKO