ARRU logo
1949 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Njoftohen të gjithë të interesuarit dhe vizitoret e portalit të Zyrës Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina se nga data 16.07.2012, ZRRUM nuk e rregullon sektorin e mbeturinave në Kosove.


20.12.2012

N J O F T I M


Njoftohen të gjithë të interesuarit dhe vizitoret e portalit të Zyrës Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina se nga data 16.07.2012, ZRRUM nuk e rregullon sektorin e mbeturinave në Kosove.
Të gjitha kompetencat e ZRRUM-it në këtë sektor janë bartur te Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Për me tepër lexoni ligjin për Mbeturina Nr.04/L-060 neni 82 dhe 83 te ligjit

Të gjitha materialet dhe dokumentacionin e punuar nga ZRRUM për sektorin e mbeturinave do ta gjeni të arkivuar në portalin e ZRRUM-it te linku arkiva