ARRU logo
1950 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Me rastin e ndryshimit te Ligjit per Mbeturinat Nr. 04/L 060 neni 82 dhe 83 e ligjit ZRRUM nuk eshte me kompetent per rregullimin e sektorit te mbeturinave.


20.12.2012

N J O F T I M


Me rastin e ndryshimit te Ligjit për Mbeturinat Nr. 04/L 060 neni 82 dhe 83 e ligjit ZRRUM nuk është me kompetent për rregullimin e sektorit te mbeturinave.

Tani ZRRUM është përgjegjës për rregullimin e Ndërmarrjeve Publike që ofrojnë shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit që përfshihen edhe ujërat e zeza në përgjithësi.

Emërtimi i Rregullatorit deri ne amandamentimin e Ligjit 03/086 do të jetë Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), në pajtim me MAP-in.