ARRU logo
2010 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i mbajtur me 18.01.2007


22.12.2007

Moderatorët:


Graham Cleverly
IPA Udhëheqës i ekipit të Projektit TA


Shpresa Kastrati
Udhëheqëse e Seksionit të Mbeturinave


Vera Muhaxhiri
Konsultante e IPA për ZRRUM


Prezentimet nga Moderatorët:
1. Graham Cleverly 2. Shpresa Kastrati 3. Vera Muhaxhiri

"RAPORTET PËR ZRRUM"


Temat Kryesore:
1. Paraqitja e projektit të IPA për përkrahje ZRRUM-it
2. Baza e të dhënave e përgatitur nga Sektori i Mbeturinave ZRRUM
3. Krijimi i sistemeve të standartizuara për shërbimet publike të ujit dhe mbeturinave

Pjesmarrësit:
Kompanit Regjionale të Mbeturinave
EPTISA
EAR
AKM