ARRU logo
2011 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i mbajtur me 15.05.2007


22.12.2007

Moderatorët:

 

Keith Burwell – IPA Expert i Tarifave

Bernd Pessel – IPA Ekspert për Tarifa dhe Financa

Tim Westmoreland- AKM Udhëheqës i Sektorit të Ujit

 

" Opcionet e Politikave Tarifore për Kompanitë e Ujit dhe Furnizuesëve të Ujit me Shumicë Azhurnimi dhe tabela e opcioneve të politikave "

Temat Kryesore:


1. Qëllimi i workshopit dhe nevoja e politikave të tarifave për sektorin e ujit (KeithBurwell)
2. Azhurnimi i orarit të shqyrtimit aktual të tarifave dhe disa çështje praktike të tarifave (Bernd Pessel)
3. Rezultatet më të fundit të projektit mbështetës të ZRRUM-it mbi studimet për përballueshmërinë e tarifave dhe gatishmërinë për të paguar (Keith Burwell)
4. Çështja e tarifave të Ujit me shumicë në Mitrovicë(Tim Westmoreland)
5. Njoftimi mbi konceptet e planit të menaxhimit të aseteve (Keith Burwell)
6. Opcionet dhe përparësitë/mangësitë e politikave të tarifave të ujit (Keith Burwell)
7. Diskutimet/pyetje-përgjigjje
8. Hapat e ardhshëm/fjala përmbyllëse (Graham Cleverly)