ARRU logo
2012 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i mbajtur me 17.05.2007


22.12.2007

Moderatorët:


• Keith Burwell- IPA Ekspert i Tarifave
• Bernd Pessel- IPA Ekspert i Tarifave dhe Financave

" Workshopi mbi Opcionet e Politikave Tarifore për Kompanitë e Mbeturinave dhe KLMC-së "

Temat Kryesore:

1. Qëllimi i workshopit dhe nevojia e politikave të tarifave për sektorin e Mbeturinave (Keith Burwell)
2. Azhurnimi i orarit te rishikimit aktual te tarifave dhe disa ceshtje praktike te tarifave (Bernd Pessel)
3. Rezultatet më të fundit të projektit mbështetës të ZRRUM-it mbi studimet për përballueshmërinë e tarifave dhe gatishmërinë për të paguar (Keith Burwell)
4. Shembujt të praktikës së mire së politikave të tarifave(Keith Burwell)
5. Opcionet dhe përparsitë/mangësitë e politikës së tarifave të mbeturinave dhe (Keith Burwell)
6. Diskutimet/Komentet
7. Hapat e ardhshëm/ fjala përmbyllëse (Afrim Lajci)