ARRU logo
2013 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i mbajtur me 24.07.2007


22.12.2007

Moderatorët:

  • Martin Steiner dhe Ben Purcell- Konsultantë të projektit IPA
  • Ben Purcell Ekspert për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta
  • Martin Steiner Ekspert për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta

" Politikat e Mbeturinave, Korniza Ligjore si dhe Teknologjia dhe Dizajni i Deponive "

Temat Kryesore:

1. Çëllimet tona dhe çka shpresojmë që do të arrijmë nga ky workshop dy-ditor. (Martin Steiner)
2. Pse është menaxhimi i mbeturinave i rëndësishëm? Cilët janë faktorët kryesor për menaxhimin e mbeturinave gjatë gjithë zhvillimit dhe vendeve tranzacionale (Martin Steiner)
3. Pse e bëjmë menaxhimin e mbeturinave, si dhe pse mirremi me mbeturina (pjesëmarrja e pjesëmarrësve)? (Martin Steiner)
4. Cilat janë parimet udhëheqëse të menaxhimit të mbeturinave në Bashkimin Evropian (Martin Steiner)?
5. Direktivat Evropiane për deponitë dhe si ka ndryshuar mënyra e menaxhimit të mbeturinave (Martin Steiner)
6. Ligjet dhe politikat evropiane për mbeturina (Ben Purcell)
7. Ligjet dhe politikat e mbeturinave në Kosovë (Ben Purcell)
8. Shembujt praktik të menaxhimit të mbeturinave nga Austria, Britania e Madhe dhe shtetet tjera Evropiane (Martin Steiner and Ben Purcell
9. Koncepti modern i menaxhimit të mbeturinave (reduktimi, riciklimi,përpunimi dhe deponimi) (Martin Steiner)
10. Përshkrimi i deponive të KLMC-së dhe praktikave operative (Martin Steiner)
11. Çështjet operative për deponitë e mbeturinave të ngurta komunale (opcionet e trajtimit të llumit, mbledhjes dhe trajtimit të gazit) (Martin Steiner)
12. Si menaxhohen deponitë në Britaninë e Madhe dhe vendet kryesore Evropiane (Ben Purcell)
13. Përmbledhja e workshopit- dita e parë. Çështjet për deponitë në Kosovë (Martin Steiner).