ARRU logo
2014 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i mbajtur me 26.07.2007


22.12.2007

Moderatorët:

  • Martin Steiner dhe Ben Purcell Konsultantë të projektit IPA
  • Ben Purcell Ekspert për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta
  • Martin Steiner Ekspert për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta

" Çështjet Kontraktuale dhe Financiare për Menaxhimin e Mbeturinave."

Temat Kryesore:

1. Sfondi i aspektit ekonomik në menaxhimin e mbeturinave duke përfshirë edhe regullimin ekonomik (MartinSteiner)
2. Çështjet kontraktuale që kanë të bëjnë me mbeturina të ngurta (Martin Steiner)
3. Shembujt nga praktika të kontratave të grumbullimit,deponimit dhe trajtimit të mbeturinave të ngurta komunale (Ben Purcell)
4. Parimet e tarifave për menaxhimit e mbeturinave si dhe praktika (Martin Steiner)
5. Situata në Kosovë: përparësitë dhe mangësitë (Ben Purcell)
6. Puna ekipore në disa raste për participimin e sektorit privat/public, kontratat e shërbimit dhe zbatimin e standardeve të performances, si dhe pëtrgatitja e një strategjie për menaxhimin e mbeturinave për një periudhë 25 vjeçare
7. Vlerësimi i punës ekipore, prezentimi i rezultateve dhe komentet finale mbi workshopin (Martin Steiner)