ARRU logo
2020 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i mbajtur me 09.07.2008


22.12.2008

Moderatorët:

  • Afrim Lajçi- Drejtor I  ZRRUM-it
  • Graham Cleverly- IPA Konsultant -Udhëheqës i Projektit TA
  • Aisling Lyon – Konsultante
  • Vera Muhaxhiri- Konsultante e Projektit WM-OFMP
  • Qamil Musa- Udhëheqës i seksionit të Performancës ZRRUM
  • Dr. Burbuqe Nushi- Latifi- IKSHPK
  • Naim Mujaj – KUR “Prishtina”- Prishtinë
  • Sylë Syla – Analist I Shërbimeve ndaj Konsumatorëve ZRRUM
  • Bujar Bardhi – KUR “Hidrodrini”- Pejë
  • Hysen Kadriçeli- KUR “Radoniqi”- Gjakovë

Takim pune mbi “Përmirësimin e Komunikimit ndërmjet Kompanive të Ujit dhe Konsumatorëve“

Temat Kryesore:

1. Komunikimi me Konsumatorët (Graham Cleverly)

2. Përmirësimi I Komunikimit mes Kompanive dhe Konsumatorëve – Çështjet Gjuhësore dhe Çështjet Gjinore (Aisling Lyon)

3. Përvojat e KUR”Prishtina” me konsumatorët dhe strategjia e komunikimit(Naim Mujaj)

4. Inkasimi I Ngritur (Afrim Lajçi)

5. Çështjet mbi Kualitetin e Ujit të Pijshëm (Dr. Burbuqe Nushi-Latifi)

6. Mangësitë në kualitetin e ujit të pijshëm (Graham Cleverly)

7. Rezultatet nga Auditimi I të dhënave mbi Ankesat e Konsumatorëve (Qamil Musa dhe Vera Muhaxhiri)

8. Komisionet regjionale të konsumatorëve në Kosovë (Sylë Syla)

9. Moduli I shërbimeve ndaj konsumatorëve, përvoja (Bujar Bardhi, KUR”Hidrodrini” Pejë)

10. Përvoja dhe strategjia e trajtimit të ankesave (Hysen Kardiçeli, KUR”Radoniqi”,Gjakovë)