ARRU logo
2025 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i mbajtur me 18.11.2010


22.12.2010

Workshopi i dt. 18.11.2010

Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të, ZNKE, MEF, TFU dhe donatorët tjerë, dhe që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me programin e Projektit Ipa (nga konsulentët e po këtij projekti), me temat në vijim:

 

Temat Kryesore:

  1. Përmbledhje e Projektit Mbështetës (Graham Cleverly)
  2. Metodologjia Tarifore 2009-2011 dhe 2012-2014 (Keith Burwell)
  3. Kalendari Rregullator (Peter Lilley)
  4. Hyrje në Udhëzimet Rregullatore të Kontabilitetit (Mike Begley)
  5. Plani i Biznesit- Progresi, Puna e planifikuar të kryhet, disa konkluzione (Albana Vuji)
  6. Përmbledhje e çështjeve lidhur me Efiçencën e Arkëtimit (John Waldron)