ARRU logo
2026 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i mbajtur me 03.03.2011


26.12.2011

Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të, ZNKE, MEF, dhe donatorët tjerë, dhe që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me temat në vijim :

 

Temat Kryesore:

 

 

 1. Raporti mbi Çështjet e Efiçencës në Arkëtim- (John Waldron)

 2. Shkalla e arkëtimit për Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit, për periudhën 2006-2010- (Qamil Musa)

 3. Praktika më e Mirë Normale në Arkëtimin e të Ardhurave- (John Waldron)

 4. Relacionet me Publikun, si instrument për ngritjen e Shkallës së Arkëtimit, Përvoja e KRU ‘Prishtina’ – (Sjkender Bublaku)

 5. SHKYÇJA, si instrument për ngritjen e Shkallës së Arkëtimit, Përvoja e KRU ‘Prishtina’- (Afrim Lajçi)

 6. Pastrimi i Databazës së Konsumatorëve- (John Waldron)

 7. Reformat Institucionale në sektorin e ujit në Kosovë, Përmirësimet e efiçiencës në arkëtim-(Hajrije Morina)

 8. Teknologjia për Leximin e Ujëmatësve nga distance, Synim për tu aplikuar nga KRU ‘Hidrodrini’ Sh.A., Pejë- (Shefqet Thaqi)

 9. Aktivitetet e ndërmarra dhe rezultatet e arritura në Faturim dhe Arkëtim, KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ Sh.A, Prizren

 10. Proceset Komerciale, Leximi i Ujëmatësve, Faturimi & Arkëtimi i të Ardhurave – (John Waldron)

 11. Stimujt për Përmirësimet në Arkëtim – (Keith Burwell)

 12. Programi i Përmirësimit të Performancës, (Plani i Veprimit)- (John Waldron)