ARRU logo
2029 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i datës 16.11.2011


26.12.2011

Workshopi i datës 16 nëntor 2011

 

Planifikimi i Menaxhimit të Aseteve’


Në këtë Takim Pune, që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin IPA për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), në të cilin morën pjesë përfaqësues nga ZKNE, MZHE respektivisht NJPMNP, përfaqësues nga Enti Rregullator i ujit të Shqipërisë, përfaqësues nga Kompanitë Rajonale të Ujit (KRU-të), Donatorët, të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me temat në vijim :


Temat Kryesore:

  1. Konceptet bazike të Planifikimit të Menaxhimit të Aseteve (PMA) dhe pse janë të nevojshme (Tim Westmoreland)

  2. Teknikat praktike për të filluar planifikimin e menaxhimit të aseteve dhe inventarit të Aseteve - përcjellje me ushtrim praktik, në lidhje me teknikat e prezantuara (Tim Westmoreland)

  3. Përshkrimi i databazë së Inventarit të Aseteve në MS Access për përdorim të mundshëm nga KRU (Bashkim Halabaku)

  4. Plani i Menaxhimit të Aseteve-si zhvillohet ky plan nga procesi i planifikimit të menaxhimit të aseteve (Tim Westmoreland)

  5.  Ndërlidhja në mes PMA, Planit të Biznesit dhe Përcaktimit Tarifor (Vehbi Diraku)

  6.  Konkludimet dhe rekomandimet për hapat e ardhshëm të PMA (Tim Westmoreland)