ARRU logo
2030 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Workshopi i datës 29.11.2011


26.12.2011

Workshopi i datës 29 nëntor 2011

 

‘Zbatueshmëria e Rregullës për Standardet Minimale të Shërbimit, nga Kompanitë Rajonale të Ujit’


Në këtë Takim Pune, që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin IPA për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), në të cilin morën pjesë përfaqësues nga Kompanitë Rajonale të Ujit (KRU-të), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me temat në vijim:

Temat Kryesore:


1. Përmbledhje rreth rregullës R-03/U&K (Mejrem Cërnobregu)
2. Faturimi për konsumatorët me ujëmatës të përbashkët (në ndërtesa kolektive) & Politikat tarifore për shërbimet e furnizimit me ujë dhe ujera të zeza, aprovuar në shkurt 2011 (Sami Hasani)
3. Standardet teknike të shërbimeve të ujësjellësit (Qamil Musa)
4. Faturimi për konsumatoret pa ujëmatës (Vera Muhaxhiri)
5. Udhëzimet për raportin vjetor (Keith Burwell)