ARRU logo
2031 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Workshopi i datës 14.03.2012


26.12.2012

Workshopi i datës 14.03.2012

 

‘Ngritjen e Efikasitetit në Faturim dhe Arkëtim nga Kompanitë Rajonale të Ujit’


Në këtë Takim Pune, që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin IPA për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), në të cilin morën pjesë përfaqësues nga Kompanitë Rajonale të Ujit (KRU-të), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me aktivitetet e ndermarra gjate 2011 nga KRU-të
 


- Prezantimi i KRU ‘Prishtina’ sh.a. Prishtinë
- Prezantimi i KRU ‘Hidrodrini’ sh.a. Pejë
- Prezantimi i KRU ‘Mitrovica’ sh.a. Mitrovicë
- Prezantimi i KRU ‘Hidromorava’ sh.a. Gjilan
- Prezantimi i KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ sh.a. Prizren
- Prezantimi i KRU ‘Radoniqi’ sh.a. Gjakovë
- Prezantimi i KRU ‘Bifurkacioni’ sh.a. Ferizaj
- Prezantimi ‘Konkluzione dhe Rekomandime të performancës së 7 KRU në 2011në shkallën e arkëtimit’ z. Qamil Musa, ZRRUM