ARRU logo
2032 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i datës 09-11.05.2012


26.12.2012

Workshopi i datës 09-11.05.2012

 

Workshop i përbashkët midis dy institucioneve analoge ERRU dhe ZRRUM për shkëmbimin e eksperiencës


Për të tretin vit në qytetin e Sarandës në datat 09 – 11 Maj u zhvillua workshopi i përbashkët midis dy institucioneve analoge ERRU dhe ZRRUM me qëllimin kryesor shkëmbimin e eksperiencës midis dy rregullatorëve në sektorin e Ujit.

Çështjet kryesore të trajtuara gjatë këtij workshopi ishin në lidhje me standardet minimale të shërbimit, ndërprerjen ose jo të furnizimit me ujë dhe cilat janë praktikat e secilit institucion, ankesat e konsumatorëve, kushtet e licencimit, procesi tarifor për ujin dhe kanalizimet, planet e biznesit të shoqërive ujësjellës kanalizime apo vlerësimi i aseteve të një shoqërie UK.