ARRU logo
2540 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Punëtoria e mbajtur me 16.12.2021


16.12.2021

Sot në Prishtinë, Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, organizoi punëtorinë ‘Të gjeturat e inspektimit dhe rekomandimet lidhur me monitorimin e brendshëm të kualitetit të ujit’’.

Takimi u hap nga Znj. Hajrije Morina, Drejtor i ARRU.

Temat e prezantuara ishin:

Prezantimet nga Zoge Spahiu, Udhëheqëse e Njësisë së Inspektimit

  1. Qëllimi, Legjislacioni, Metodologjia e Inspektimit;
  2. Të gjeturat e Inspektimit për 7 KRU;
  3. Përmbledhja e të gjeturave të inspektimit;

Prezantimi nga Dr. Burbuqe Nushi-Latifi, Qendra e Ujit-IKSHPK

  1. Kontrolli Operativ i Sistemeve të Ujësjellësit;

Në këtë punëtori morrën pjesë  përfaqësues nga të gjitha palët e sektorit të ujit: ARRU, IKSHPK, QRSHP, KRU, KNMU, NjMNP dhe SHUKOS.

Bazuar në të gjeturat  dhe identifikimit të mangësive nga inspektimi dhe rekomandimeve të dhëna nga ARRU dhe IKSHPK, në fund të punëtorisë së bashku me të gjitha palët pjesëmarrëse u dakorduan  afatet kohore për përmbushjen e rekomandimeve të dala nga inspektimi dhe punëtoria.