ARRU logo
2623 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, mbajti takim të përbashkët pune me Entin Rregullator për Ujë nga Shqipëria


16.04.2024

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU), në bashkëpunim me Entin Rregullator të Ujit (ERRU) nga Shqipëria, zhvilloi takimin e tyre të rregullt për të diskutuar çështjet e përbashkëta lidhur me Metodologjinë e Tarifave, Monitorimin e Performancës së Kompanive të Ujësjellësit, Trajtimin e Ankesave të Konsumatorëve dhe Inspektimin e përmbushjes së standardeve të shërbimit.

Në hapjen e takimit, Drejtoresha e ARRU-së, Znj. Hajrije Morina, dhe Kryetari i ERRU-së, Z. Ndriçim Shani, u përpoqën të theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave midis dy Rregullatorëve për sektorin e ujit në vendet e tyre.

Prezantimet nga ARRU ishin si vijon:

“Monitorimi dhe auditimi vjetor i Performancës së KRU-ve nga ARRU në vitin 2023” nga z. Qamil Musa, Drejtor i Departamentit për Raportim të Performancës
“Inspektimet e përmbushjes së standardeve të shërbimit gjatë viti 2023” nga znj. Zoge Spahiu, Udhëheqëse e Njësisë së Inspektimit
“Sfidat e trajtimit të ankesave të konsumatorëve” nga znj. Mejreme Qerimi, Analiste e Shërbimeve me Konsumatorë
“Rishikimi madhor i Metodologjisë Tarifore në Kosovë 2024” nga z. Refik Ramaj, Drejtor i Departamentit të Tarifave.

Takimi i dy institucioneve u zhvillua në tre sesione, secila prej tyre u përmbyll me një seancë diskutimi për avancimin e praktikave të monitorimit, auditimit, rritjes së besueshmërisë së të dhënave të raportuara, nevojën për tarifa të përshtatshme për zhvillimin dhe investimet në infrastrukturë, si dhe për rritjen e efikasitetit të rregullatorit në trajtimin e ankesave të konsumatorëve.

ARRU dhe ERRU ndanë përvojat dhe sugjerimet për përmirësimin e performancës së ndërmarrjeve te ujesjellesit dhe cilësisë së shërbimit për konsumatorët.

Në përmbyllje, të dyja palët u dakorduan se takimet e përbashkëta janë një mundësi e mirë për shkëmbimin e përvojave rregullatore dhe trajnimin e stafit.