ARRU logo
357 - Legjislacioni | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Legjislacioni primar i cili siguron autorizimet, përgjegjësit, mandatin për rregullimin e shërbimeve të ujit në Kosovë të ARRU. Gjithashtu në këtë ligj janë parapar përgjegjësit dhe mandati i Drejtorit, Zavendës Drejtorit, Kreysuesit të Komisionit Shqyrtues, dispozitat ndëshkimore etj


Ligji Nr. 05/L -042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit

SHIKO

Ligji nr. 06/l -088 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 05/l-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit

SHIKO