ARRU logo
360 - Legjislacioni | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Ligji Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës

SHIKO

Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit

SHIKO

Ligji për Ndërmarrjet Publike

SHIKO

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/l-087 për ndërmarrjet publike

SHIKO

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/l-087 për ndërmarrjet publike nr 04/L-111

SHIKO

Rregulla Nr. 02/2013 mbi kriteret për krijimin e ndërmarrjeve publike lokale dhe pjesëmarrja e komunave në bordet e drejtorëve të ndërmarrjeve rajonale të ujit

SHIKO

Rregullore (qrk) nr. 19/2015 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores nr. 02/2013 mbi kriteret për krijimin e ndërmarrjeve publike lokale dhe pjesëmarrja e komunave në bordet e drejtorëve të ndërmarrjeve rajonale të ujit1

SHIKO