ARRU logo
372 - Monitorimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Vlerësimi i performancës bëhet sipas metodologjisë, ku në fokus janë kërkesat specifike rregullatore, në nivele të veçanta të shërbimeve dhe të implikimeve të kostos për konsumatorin. Pra, është bëre një krahasim në lidhje me nivelin ‘ideal’ të performancës së pritshme të kompanisë që funksionon mirë dhe ofron furnizim efiçentë me ujë dhe shërbime për ujëra të ndotura. Performanca e përgjithshme paraqet kombinimin e  rezultateve nga  tri kategoritë e biznesit të kompanisë, dmth: furnizimi me ujë, shërbime të ujërave të ndotura si dhe eficencen komerciale.