ARRU logo
378 - Monitorimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

  • Cilësia e ujit të pijshëm
  • Presioni në rrjetin e ujësjellësit
  • Disponueshmëria me ujësjellës
  • Mbulimi me shërbime të ujësjellësit
  • Efiçienca e kostos së furnizimit me ujësjellës
  • Uji i pa faturuar