ARRU logo
382 - Monitorimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Grupi

Njësia matëse e performancës

Koeficienti i nën-grupit

Koeficienti i Grupit

Ujë

Cilësia e ujit të pijshëm

20%

100%

45%

 

100%

Presioni

5%

Disponueshmëria

20%

Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit

20%

Efiçenca e kostos

10%

Uji i pa-faturuar

25%

Ujëra të ndotura

 

 

 

Cilësia e shkarkimeve

10%

100%

30%

Besueshmëria

30%

Mbulueshmëria me shërbime të ujërave të ndotura-kanalizimit

30%

Mbulueshmëria me shërbime të trajtimit të ujërave të ndotura

20%

Efiçenca e kostos

10%

Të përgjithshme-

financiar dhe jo-financiar

Ankesat e trajtuar me kohë 

5%

Pikët (besueshmëria) e përcaktuara prej Auditimit

5%

Profitabiliteti

5%

Efiçenca komerciale

10%