ARRU logo
389 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Qëllimi primar i rregullativës ekonomike është që në kushtet e shërbimeve të monopolit çfarë janë shërbimet publike të ujësjellësit dhe ujërave të zeza, interesat e konsumatorëve të mbrohen nga abuzimi potencial.

Rregullimi i shërbimeve të konsumatorëve është me rëndësi për të siguruar se Ofruesit e Shërbimeve janë të përgjegjshëmë ndaj konsumatorëve dhe kanë një qasje e cila ka në fokus konsumatorët.