ARRU logo
393 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të konsumatorëve dhe Ofruesve të Shërbimeve në lidhje me shërbimet e ofruara janë të përcaktuara me Kartën e Konsumatorëve që është një deklaratë e përgjithshme të cilën të gjithë ofruesit e shërbimeve të licencuar nga ARRU e kanë nxjerrë duke u bazuar në Rregullën për Kartën e Konsumatorëve për Shërbimet e Ujit në Kosovë. Më detajisht të drejtat dhe obligimet e konsumatorëve janë përcaktuar me Kontratën e Shërbimit që duhet të nënshkruhet nga Ofruesit e Shërbimeve me të gjithë konsumatorët e vet.


Karta e konsumatorëve

SHIKO