ARRU logo
396 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

16.04.2024

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, mbajti takim të përbashkët pune me Entin Rregullator për Ujë nga Shqipëria

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU), në bashkëpunim me Entin Rregullator të Ujit (ERRU) nga Shqipëria, zhvilloi takimin e tyre të rregullt për të diskutuar çështjet e përbashkëta lidhur me Metodologjinë e Tarifave, Monitorimin e Performancës së Kompanive të Ujësjellësit, Trajtimin e Ankesave të Konsumatorëve dhe Inspektimin e përmbushjes së standardeve të shërbimit. Në hapjen e takimit, Drejtoresha e ARRU-së, Znj. Hajrije Morina, dhe Kryetari i ERRU-së, Z. Ndriçim Shani, u përpoqën të theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave midis dy Rregullatorëve për sektorin e ujit në vendet e tyre. Prezantimet nga ARRU ishin si vijon: “Monitorimi dhe auditimi vjetor i Performancës së KRU-ve nga ARRU në vitin 2023” nga z. Qamil Musa, Drejtor i Departamentit për Raportim të Performancës &...

Lexo më shumë...
05.04.2024

Përgjigje për Konsultimin rreth politikës së ardhshme të tarifës për furnizim me ujë

SHIKO

04.03.2024

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit nënshkruan aneks marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit

Drejtoresha e Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit znj. Hajrije Morina dhe Dekani i Fakultetit të FIN Prof.Ass.Dr. Florim Grajçevci, kanë nënshkruar aneks marrëveshje bashkëpunimi, që kanë për qëllim avancimin dhe ngritjen e arritjeve profesionale në arsimin e lartë, bashkëpunimit shkencor, arsimor dhe akademik në mes institucioneve, hapjen e mundësive të reja të bashkëpunimit, shkëmbimit të eksperiencave profesionale dhe këshillimit, si dhe angazhimit të studentëve për zhvillimin e praktikës profesionale. Kjo aneks marrëveshje lidhet mbi bazën e marrëveshjes së nënshkruar në mes Universitetit të Prishtinës UP dhe Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit ARRU, si dhe është  përpiluar mbi bazën e konsultimeve, diskutimeve dhe angazhimeve konkrete të zhvilluara ndërmjet Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit-FIN dhe Autoritetit Rregullator për Shërbimet ...

Lexo më shumë...

21.02.2024

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës

Drejtoresha e Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit znj. Hajrije Morina dhe Rektori i Universitetit të Prishtinës Prof. Dr. Qerim Qerimi, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, për të zhvilluar kapacitetet institucionale dhe për të ofruar më shumë mundësi për studentët.  Ky memorandum bashkëpunimi synon të mundësojë shkëmbimin e përvojave profesionale, trajnimeve dhe angazhimin e studentëve në projektet e ARRU-së, duke përafruar fushat e inxhinierisë, ekonomisë, drejtësisë dhe programe të tjera akademike.   Me këtë marrëveshje, palët shprehin vullnetin e tyre për të përgatitur dhe avancuar profesionistët e ardhshëm për tregun e punës në Kosovë, me ç’rast të dyja palët theksuan se ky bashkëpunim do të sjellë përparim në fushën e arsimit dhe shë...

Lexo më shumë...
16.02.2024

Vendim për pezullim të vendimit me nr.127/D datë 29.03.2020 dhe Vendimi me nr. 708/D i datës 07.12.2022, lidhur me pezullimin e ndërprerjeve të shërbimeve të ujësjellësit.

SHIKO
23.01.2024

Dokument konsultimi për politikën e ardhshme tarifore të shërbimeve të ujit Janar 2024

SHIKO
06.11.2023

Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë 2022

SHIKO
13.06.2023

Raporti për Nivelin e Shërbimeve të Ujit të Ofruara nga Ofruesit e Licencuar të Shërbimeve – Përputhshmëria me Kushtet e Licencës në vitin 2022

SHIKO

07.06.2023

Seminarin rajonal mbi “Sunshine regulation”, Prishtinë

Shoqata Evropiane e Rregullatorëve te Ujit (WAREG), në kuadër të projektit të “TAIEX”, ka mbajtur seminarin e parë rajonal, në te cilin morën pjesë autoritetet rregullatore nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, si dhe në rolin e vëzhguesit, rregullatorët nga Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Në këtë seminar, ekspertë të autoriteteve rregullatore të Portugalisë, Italisë dhe Hungarisë, mbajtën prezantime, duke trajtuar aspekte të ndryshme të përdorimit dhe vlefshmërisë së Treguesve Kryesore të Performancës, si dhe prezantimin e ‘Sunshine regulation”.     

Lexo më shumë...

06.06.2023

Kosovë, Asambleja e 28-të e WAREG

Ne Asamblenë e 28-të të Shoqatës Evropiane të Rregullatorëve të Ujit (WAREG), e cila është organizuar nga Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) në Kosovë, morën pjese afro tridhjetë përfaqësues.  Asambleja e Përgjithshme filloi me një mirëseardhje dhe fjalë hyrëse nga Hajrije Morina, Drejtoreshë e Autoritetit Rregullator të Shërbimeve të Ujit (ARRU).  Përfaqësues të rregullatorëve nga vendet anëtare të WAREG u mblodhën në Prishtinë, për të diskutuar çështje mbi rregullimin e ujit në Evropë dhe për të promovuar bashkëpunimin rajonal të vendeve që synojnë t’i bashkohen Unionit Evropian.    

Lexo më shumë...
13.12.2022

Vendim për pezullim të vendimit nr. 157 te dt. 29.03.2022, për pezullimin e ndërprerjeve të shërbimeve të ujësjellësit për konsumatorët shtëpiak

SHIKO

28.09.2022

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, organizoi takim pune/punëtori, lidhur me - Ujin e pa faturuar dhe Verifikimin e mënyrës së faturimit të konsumatorëve

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, organizoi takim pune/punëtori, në të cilën morën pjesë përfaqësues nga palët e sektorit të ujit: ARRU, KRU dhe SHUKOS. Takimi u hap nga Z. Abedin Azizi, Zv. Drejtor i ARRU. Temat e prezantuara ishin: Prezantimet nga Qamil Musa, Drejtor i Departamentit për Raportim të Performancës –ARRU Uji i pa-faturuar dhe trendët e performancës për vitin 2022 H1. Prezantimi nga Zoge Spahiu, Udhëheqëse e Njësisë së Inspektimit -ARRU Verifikimi i mënyrës së faturimit të konsumatorëve – Zbatimi i nenit 27 të Rregullores Nr. 10/2019 për Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit.   Në fund të punëtorisë pas një përmbledhjeje te diskutimeve, Z. Azizi i njoftoi të pranishmit se së shpejti  menaxhmenti i ARRU do i përcjell rekomandimet, e më pastaj do të vizitojë secil&...

Lexo më shumë...
07.09.2022

Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë 2021

SHIKO
29.07.2022

Vendim per rregullimin e lidhjeve te gypave alternativ të ujit në rrjetin e ujësjellësit publik

SHIKO
29.07.2022

Vendim për ndryshimin e monitorimit te planit vjetor

SHIKO

16.06.2022

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, organizoi punëtorinë ‘‘ Pajisjet për matjen e ujit dhe faturimi sipas matjes së ujit’’.

Në këtë punëtori morën pjesë përfaqësues nga palët e sektorit të ujit: ARRU, AKM, KRU, NjPMNP dhe SHUKOS. Takimi u hap nga Znj. Hajrije Morina, Drejtor i ARRU. Temat e prezantuara ishin: Prezantimet nga Isa Elshani, Udhëheqës i Drejtoratit të Metrologjisë Ligjore- AMK Kërkesat ligjore për standardet teknike të ujëmatësve dhe akreditimi/ certifikimi i punëtorive për  kalibrim & testim të ujëmatësve Prezantimi nga Qamil Musa, Drejtor i Departamentit per Raportim te Performancës- ARRU Faturimi sipas matjes së ujit; Prezantimi nga Zijadin Lutolli, Shef i shërbimeve- KRU ‘Prishtina’ Gjendja e ujëmatësve dhe sfidat e KRU-ve për matjen e ujit dhe për operim të punëtorive të kalibrimit/testimit të ujëmatësve Në fund të punëtorisë pas një përmbledhjeje te diskutimeve te bëra nga znj. Morina, u nxjerr&...

Lexo më shumë...
14.06.2022

Raporti për Nivelin e Shërbimeve të Ujit të Ofruara nga Ofruesit e Licencuar të Shërbimeve – Përputhshmëria me Kushtet e Licencës në vitin 2021

SHIKO

19.05.2022

Nënshkruhet Marrëveshja e parë e Bashkëpunimit midis Rregullatorëve Ekonomik të Ujit në Ballkanin Perëndimor.

Më 18 maj 2022 në një ceremoni të organizuar nga Enti Rregullator i Ujit të Shqipërisë, krerët e rregullatorëve ekonomikë të sektorit të ujit në Ballkanin perëndimor, ai i Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut, nënshkruan Marrëveshjen e parë të Bashkëpunimit, përmes të cilës adresohen sfidat e përbashkëta në fushën e ujësjellës kanalizimeve, avancimin e implementimit të legjislacionit të BE-së për ujërat dhe vendosjen e themeleve për një program bashkëpunimi rajonal. Kjo marrëveshje u nënshkrua në prani të zëvendësministres së Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, znj. Enkelejda Muçaj dhe presidentit të Shoqatës Evropiane të Rregullatorëve të Ujit (WAREG, z. Andrea Guerrini. Në fjalën përshë...

Lexo më shumë...

13.04.2022

Keqpërdoruesit dhe kyçjet e pa autorizuara në rrjetin e ujit të pijshëm do të ndiqen penalisht

Autoritetit Rregullator për Shërbime të Ujit ka realizuar një seri takimesh pune me të gjithë ofruesit  e shërbimeve të ujit në Kosovë. Një nga çështjet kyçe që është ngritur në të gjitha këto takime ka qenë ndërmarrja e veprimeve ligjore kundër keqpërdoruesve të ujit dhe kyçjeve ilegale në rrjetin e ujësjellësit. Si rezultat i keqpërdorimeve të ujit dhe kyçjeve të pa autorizuara në rrjetin publik, humbjet e ujit janë shumë të larta, që në nivel vendi në vitin 2021 janë llogaritur të jenë 55%. ARRU ka kërkuar nga të gjithë ofruesit e shërbimeve të ujit që të intensifikojnë përpjekjet për identifikimin dhe përdorimin e të gjithë mekanizmave ligjor kundër të gjithë atyre që e shfrytëzojnë ujin nga rrjeti publik ...

Lexo më shumë...
30.03.2022

Vendim për masa të reja lidhur me pezullimin e ndërprerjeve të shërbimeve të ujësjellësit

SHIKO
30.12.2021

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit aprovon tarifat për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë, për periudhën 2022-2024

SHIKO

16.12.2021

Punëtoria e mbajtur me 16.12.2021

Sot në Prishtinë, Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, organizoi punëtorinë ‘‘ Të gjeturat e inspektimit dhe rekomandimet lidhur me monitorimin e brendshëm të kualitetit të ujit’’. Takimi u hap nga Znj. Hajrije Morina, Drejtor i ARRU. Temat e prezantuara ishin: Prezantimet nga Zoge Spahiu, Udhëheqëse e Njësisë së Inspektimit Qëllimi, Legjislacioni, Metodologjia e Inspektimit; Të gjeturat e Inspektimit për 7 KRU; Përmbledhja e të gjeturave të inspektimit; Prezantimi nga Dr. Burbuqe Nushi-Latifi, Qendra e Ujit-IKSHPK Kontrolli Operativ i Sistemeve të Ujësjellësit; Në këtë punëtori morrën pjesë  përfaqësues nga të gjitha palët e sektorit të ujit: ARRU, IKSHPK, QRSHP, KRU, KNMU, NjMNP dhe SHUKOS. Bazuar në të gjeturat  dhe identifikimit të mangësive nga inspektimi dhe rekomandimeve të dhëna nga ARRU dhe IKSHPK, në fund të punëtorisë së bashku ...

Lexo më shumë...
01.12.2021

Njoftim për Diskutim publik për Ndryshim dhe Plotësim të Rregullores

SHIKO

30.11.2021

Njoftim - Me datë 01 dhjetor 2021 mbahet Forumi i Dytë Evropian për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit

“Njoftojmë të gjithë të interesuarit se me datë 01 dhjetor 2021 mbahet Forumi i Dytë Evropian për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit. Forumi mbahet Online dhe pjesëmarrja është pa pagese. Per te gjitha informatat lidhur me agjendën, folësit dhe regjistrimin mund te njoftoheni ne ueb faqen e WAREG (Shoqatën e Rregullatorëve Evropian te Ujit) ne linkun e mëposhtëm: https://www.wareg.org/efrws/efrws-2021/”

Lexo më shumë...
19.11.2021

Njoftim plani i diskutimeve publike, shqyrtimi i procesit tarifor 2022-2024

SHIKO
12.07.2021

Raporti i auditimit për Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit 31.12.2020

SHIKO
11.06.2021

Raporti për Nivelin e Shërbimeve të Ujit të Ofruara nga Ofruesit e Licencuar të Shërbimeve – Përpuethshmëria me Kushtet e Licencës në vitin 2020

SHIKO

21.01.2021

AUTORITETI RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT DISKUTON ME PËRFAQËSUESIT E KOMPANIVE RAJONALE TË UJËSJELLËSIT (KRU-VE) PËR PROJEKT RREGULLOREN PËR KARTËN E KONSUMATORIT DHE RREGULLIMIN E MARRËDHËNIEVE JURIDIKE NË MES KONSUMATORIT DHE OFRUESIT TË SHËRBIMEVE TË UJIT NË KOSOVË

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) institucion ky që ndër të tjera është i autorizuar për hartimin dhe miratimin e rregulloreve, standardeve dhe vendimeve rregullatore, sot më 21 janar 2021, mbajti diskutim publik me përfaqësuesit e KRU-ve, lidhur me projekt rregulloren për Kartën e Konsumatorit dhe  Rregullimin e Marrëdhënieve Juridike në mes të Konsumatorit dhe Ofruesit të Shërbimeve të Ujit në  Kosovë. Përfaqësuesit e ARRU, së bashku me të KRU-ve i diskutuan të gjitha komentet dhe propozimet e dala nga ofruesit e shërbimeve, prej të cilave ato të arsyeshmet u inkorporuan ne këtë rregullore. Ne fund te diskutimit ARRU falënderoi të gjithë̈ zyrtarët e KRU-ve për pjesëmarrje dhe për kontributin e çmueshëm në hartimin e kësaj rregullore. ARRU ka për qëllim krijimin e një̈ kornize ligjore të avancuar dhe të qëndrueshme, avancimin dhe ...

Lexo më shumë...
30.10.2020

Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë 2019

SHIKO
07.05.2020

Raporti i Përputhshmërisë me kushtet e licencës nga ofruesit e licencuar. Niveli i shërbimeve të ofruara nga ofruesit e licencuar në 2019

SHIKO
20.02.2020

Raport analiza e gjendjes së ujit të pa-faturuar në Kosovë

SHIKO

11.12.2019

Raporti mbi gjendjen e sektorit te ujit dhe ujerave te zeza ne rajonin e Danubit -2018

https://sos2018.danubis.org/files/File/SoS_Report-2018.pdf

Lexo më shumë...

11.12.2019

Raporti 5 vjeçar I WAREG 2014-2019

http://online.pubhtml5.com/mqzb/jfyp/

Lexo më shumë...
27.09.2019

Lajmërim për diskutim publik të Rregulloreve

SHIKO

13.09.2019

Publikimi i raportit te hulumtimit të opinionit të konsumatorëve për shërbimet e ujit në Kosovë

Autoriteti Rregullatorë për Shërbimet e Ujit, me ane te prezantimit, publikoi raportin e Hulumtimit të Opinionit të Konsumatorëve për Shërbimet e Ujit në  Kosovë. Projektin e këtij hulumtimi e ka financuar Autoriteti Rregullatorë për Shërbimet e Ujit, ndërsa është realizuar nga Instituti Kosovar për Menaxhim (KMI). Në këtë hulumtim janë realizuar 1200 intervista në 30 qytete dhe 26 fshatra të Kosovës në zonat e shërbimeve ku ofrojnë shërbime  shtatë (7) Kompanitë Rajonal të Ujësjellësit në Kosovë . Ky hulumtim u ndërmor për të analizuar për së afërmi kënaqshmërinë e konsumatorëve për shërbimet që i marrin nga Kompanitë Rajonale të Ujit, si dhe qëllimi kryesor ka qenë të identifikojmë problemet në mënyrë që ne si Autoritet pë...

Lexo më shumë...

08.07.2019

Lajmërim për Rregulloren Nr. 10/2019 për Zgjidhjen e Ankesave të Konsumatorëve

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, në bazë të kompetencave të dhëna me nenin 4 paragrafi 3.6 të Ligjit Nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit dhe nenit 6 paragrafi 3, Ligjit nr. 06/L- 088 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, me dt. 08.07.2019,vë në diskutim publik:   Rregulloren Nr. 10/2019 për Zgjidhjen e Ankesave të Konsumatorëve Njoftohen të gjithë qytetarët, grupet e interesit dhe palët tjera të interesuara që të marrin pjesë në debatin publik i cili do të mbahet të hënën më dt. 22.07.2019 në sallën e mbledhjeve me nr. 1, të Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, duke filluar nga ora 10:00. Të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet do të shqyrtohen nga departamentet përkatëse. Njëkohësisht të gjithë qytetarët, konsumatorët dhe ...

Lexo më shumë...

04.07.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin korrik 2019

Njoftim për Takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve   Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                             &...

Lexo më shumë...

29.05.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin qershor 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                                        Rajoni Data e takimit Koha e takimit Vendi i takimit Pejë 05 Qershor  2019 10:00 Ndërtesa e re e KRU “Hidrodrini”, Pejë Ferizaj 07 Qershor 2019 10:00 Ndërtesa e Komunës së Ferizajt Gjakovë 10 Qershor  2019 10:00 Nd&...

Lexo më shumë...

30.04.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin maj 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                                        Rajoni Data e takimit Koha e takimit Vendi i takimit Gjakovë 06 Maj  2019 10:00 Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë Ferizaj 08 Maj 2019 10:00 Ndërtesa e Komunës së Ferizajt Pejë 10 Maj  2019 10:00 Ndërtesa ...

Lexo më shumë...

25.03.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin prill 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                            &...

Lexo më shumë...

22.02.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin mars 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.        Rajoni Data e takimit Koha e takimit Vendi i takimit Gjakovë 05 Mars 2019 10:00 Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë Ferizaj 07 Mars 2019 10:00 Ndërtesa e Komunës së Ferizajt Pejë 11 Mars 2019 10:00 Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë Prishtinë 13 Mars2019 10:00 Ndërtesa e ARRU në Prishtinë Prizren 15 Mars 2019 10:00 Ndërtesa e Komunës së Prizrenit Gjilan 20 Mars 2019 10:00 Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan Mitrovicë 29 Mars 2019 10:00 Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës  

Lexo më shumë...

28.01.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin shkurt 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.      Rajoni Data e takimit Koha e takimit Vendi i takimit Gjakovë 05 shkurt 2019 10:00 Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë Ferizaj 07 shkurt 2019 10:00 Ndërtesa e Komunës së Ferizajt Pejë 11 shkurt 2019 10:00 Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë Prishtinë 13 shkurt 2019 10:00 Ndërtesa e ARRU në Prishtinë Prizren 15 shkurt 2019 10:00 Ndërtesa e Komunës së Prizrenit Gjilan 20 shkurt 2019 10:00 Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan Mitrovicë 22 shkurt 2019 10:00 Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës    

Lexo më shumë...

15.01.2019

ARRU priti delegacionin e Thesarit Francez

Sot Drejtori i ARRU z. Raif Preteni dhe stafi i Departamentit te Tarifave mirëpritën delegacionin francez në përbërje te Bruno Rakjedian / Kryesues i Njësisë nga Sekretariati Gjeneral, Florence Dobelle / Kryesuese e Zyrës Rajonale të Thesarit Francez, Fabien Mainguy/ Lider i Ekipës për Ujë dhe Kanalizime nga Agjencioni Francez për Zhvillim, Joseph Giustiniani/Atashe për Bashkëpunim nga Ambasada Franceze në Republikën e Kosovës dhe përfaqësues të tjerë, Z. Preteni i njoftoi mbi historikun dhe zhvillimet e sektorit të ujit dhe ujërave të zeza në Kosovë, strukturën institucionale, kornizën ligjore dhe rolin e ARRU-së në sektor, si dhe kush janë ofruesit e shërbimeve në Kosovë dhe zona e tyre e shërbimit.  Temat kyçe mbi të cilat u diskutua ishin politikat tarifore, udhëzimet e kontabilitetit tarifor, metodologjia e caktimit të tarifave si dhe rreth gjendjes aktuale mbi trajtimin e ...

Lexo më shumë...

26.12.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin janar 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                                        Rajoni Data e takimit Koha e takimit Vendi i takimit Gjakovë 08 Janar 2019 10:00 Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë Ferizaj 09 Janar 2019 10:00 Ndërtesa e Komunës së Ferizajt Pejë 10 Janar 2019 10:00 Ndërtesa e  ...

Lexo më shumë...

26.11.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) nënshkruan Marrëveshje të Bashkëpunimit me Komisionin Rregullator për Energji dhe Shërbime të Ujit (ERC) të Republikës së Maqedonisë

Sot në zyret e Komisionit Rregullator për Energji dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë (ERC) në Shkup, së bashku me përfaqësuesit e Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU), është mbajtur takim pune ku qëllimi kryesor i këtij takimi ka qenë Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes dy rregullatorëve, I cili u nënshkrua nga Drejtori I ARRU z. Raif Preteni dhe nga Kryetari I ERC z. Marko Bislimoski. Takimi u hap nga z. Bislimoski, i cili u uroi mirëseardhje delegacionit dhe shprehu kënaqësinë për mundësinë e lidhjes së bashkëpunimit në mes dy rregullatorëve, me shpresë që të dy palët do të përfitojmë nga kjo marrëveshje.  Gjatë takimit të dyja palët paraqitën prezantimet e tyre rreth funksionalizimit dhe përgjegjë...

Lexo më shumë...

23.11.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin dhjetor 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                             &...

Lexo më shumë...

23.10.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin nëntor 2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.        Rajoni Data e takimit Koha e takimit Vendi i takimit Gjakovë 01 Nëntor 2018 10:00 Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë Ferizaj ­­­06 Nëntor 2018 10:00 Ndërtesa e Komunës së Ferizajt Prizren ­13 Nëntor 2018 10:00 Ndërtesa e Komunës së Prizrenit Gjilan ­­­15 Nëntor 2018 10:00 Ndërtesa e KRU“Hidromorava”, Gjilan Pejë 16 Nëntor 2018 10:00 Ndërtesa e  re KRU “...

Lexo më shumë...

25.09.2018

AUTORITETI RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT (ARRU) RIPËRTËRINË LICENCAT E SHËRBIMEVE TË KOMPANIVE RAJONALE TË UJIT DHE KOMPANISË SË UJIT ME SHUMICË NË KOSOVË

Autoriteti Rregullatorë për Shërbimet e Ujit (ARRU), në pajtim me mandatin e vet ligjor të bazuar në Ligjin Nr. 05/L-042 i përtëriu licencat e shërbimeve për: • KRU ‘Prishtina’ sh.a., Prishtinë • KRU ‘Hidrodrini’ sh.a., Pejë • KRU ’Gjakova’ sh.a., Gjakovë • KRU ‘Bifurkacioni’ sh.a., Ferizaj • KRU ‘Hidromorava’ sh.a., Gjilan • KRU ‘Mitrovica’ sh.a., Mitrovicë • KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ sh.a.,Prizren • Ndërmarrja Hidro-Ekonomike ‘Ibër-Lepenci’ sh.a., Prishtinë. Zv. Drejtori i ARRU, Z. Xhelal Selmani ju dëshiroi mirëseardhje të pranishmëve dhe i falënderoi për bashkëpunim gjatë procesit të përtritjes së Licencave duke mos lënë anash dhe falenderimin ndaj Projektit Zviceran për mbështetjen e dhënë.   “Licencimi i kompanive të ujit është një ndër funksionet m&...

Lexo më shumë...

24.09.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin tetor 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                            &...

Lexo më shumë...

29.08.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin shtator 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                             &...

Lexo më shumë...

23.07.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin gusht 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                                        Rajoni Data e takimit Koha e takimit Vendi i takimit Prizren ­07 gusht 2018 10:00 Ndërtesa e Komunës së Prizrenit Pejë ­16 gusht 2018 10:00 Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë Gjakovë ­01 gusht 2018 10:00 Ndë...

Lexo më shumë...

10.07.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) nënshkruan Marrëveshje të Bashkëpunimit me Agjensionin Rregullator të Energjisë të Malit të Zi (RAE)

Sot në zyret e Agjensionit Rregullator të Energjisë të Malit të Zi (RAE), në Podgoricë, së bashku me përfaqësuesit e Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) është mbajtur takimi, dhe qëllimi kryesor i këtij takimi ka qenë nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes dy Rregullatorëve. Takimi u hap nga z. Branislav Perevic, Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve të RAE, i cili u uroi mirëseardhje delegacionit dhe shprehu kënaqësinë për mundësinë e lidhjes së bashkëpunimit në mes dy rregullatorëve, me shpresë që të dy palët do të përfitojmë nga kjo marrëveshje.  Gjatë takimit u diskutua rreth sektorit të ujit në përgjithësi në të dy shtetet, funksionalizimi i ARRU dhe RAE,struktura organizative, rreth përcaktimit të tarifave, rreth mënyr&...

Lexo më shumë...

28.06.2018

ARRU publikoi Raportin Vjetor të Performancës të KRU-ve për vitin 2017

PUBLIKIMI I RAPORTIT VJETOR TË PERFORMANCËS PËR VITIN 2017 PËR SHËRBYESIT E UJIT NË KOSOVË        Sot në Prishtinë, në një takim pune, Autoriteti Rregullatorë për Shërbimet e Ujit (ARRU), prezantoi publikimin e Raportit Vjetor të Performancës për vitin 2017, për shërbyesit e ujit në Kosovë, gjegjësisht Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit (KRU). Drejtori i ARRU, Z. Raif Preteni, pasi ju dëshiroi mirëseardhje të pranishmëve dhe i falënderoi për pjesëmarrje, tha se Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë për 2017,  dhe paraqet një angazhim të rëndësishëm për të raportuar publikisht dhe në mënyrë të pavarur. Ky është një raport i plotë krahasues i shërbimeve të ujit ...

Lexo më shumë...

28.06.2018

Publikimi i raportit vjetor të performancës për KRU, për vitin 2017

Sot në Prishtinë, në një takim pune, Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU), publikisht prezantoi rezultatet e vlerësimit të performancës së 7 Kompanive Rajonale të Ujit (KRU). Në këtë takim përjashtim përfaqësuesve të KRU, morën pjesë dhe përfaqësues nga Qeveria e Kosovës, KNMU, SHUKOS, IKSHPK, donatorë nga SCO, CDI KFW, përfaqësues të ERRU nga Shqipëria etj. Prezantimet: Performanca individuale e KRU per vitin 2017,    Jasmina Bujupi Performanca e Sektorit të Shërbimeve te Ujit,   Qamil Musa Këtë vit mirënjohje për Performancën më të mirë gjatë vitit 2017  iu ndanë KRU ‘Gjakova’ Sh.A. Gjakovë dhe KRU ‘Prishtina’ Sh. A. Prishtinë           

Lexo më shumë...

25.06.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin korrik 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                                     &...

Lexo më shumë...

22.05.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin qershor 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                          &...

Lexo më shumë...

24.04.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin maj 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                          &...

Lexo më shumë...

28.03.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin prill 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                          &...

Lexo më shumë...

08.03.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) nënshkruan Marrëveshje të Bashkëpunimit me Komisionin për Industrinë e Ujit të Skocisë (WICS)

Sot në zyret e Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) është mbajtur takimi me përfaqësuesit e Komisionit të Industrisë së Ujit të Skocisë (WICS), dhe qëllimi kryesor i këtij takimi ka qenë nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes dy Rregullatorëve. Takimi u hap nga Drejtori i ARRU-së Z. Preteni, i cili u uroi mirëseardhje delegacionit dhe shprehu kënaqësinë për mundësinë e lidhjes së bashkëpunimit në mes dy rregullatorëve, me shpresë që të dy palët do të përfitojmë nga kjo marrëveshje.  Gjatë takimit u diskutua rreth sektorit të ujit në përgjithësi në të dy shtetet, funksionalizimi i ARRU,struktura organizative, rreth përcaktimit të tarifave, rreth mënyrës dhe formës së licencimit, inspektimit, performancës, si dhe rreth formave ...

Lexo më shumë...

27.02.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin mars 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                                        Rajoni Data e takimit Koha e takimit Vendi i takimit Prizren 06 mars 2018 10:00 Ndërtesa e Komunës së Prizrenit Mitrovicë 30 mars 2018 10:00 Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës ...

Lexo më shumë...

05.02.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve per muajin shkurt 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                          &...

Lexo më shumë...

03.01.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve Janar 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.   Rajoni Data e takimit Koha e takimit Vendi i takimit Prizren 12 janar 2018 10:00 Ndërtesa e Komunës së Prizrenit Mitrovicë 26 janar 2018 10:00 Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës Gjakovë 16 janar 2018 10:00 Ndërtesa e KRU “Radoniqi”, Gjakovë Pejë 11 janar 2018 10:00 Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”,  Pejë Prishtinë 23 janar 2018 10:00 Ndërtesa e ARRU në Prishtinë Gjilan 10 janar 2018 10:00 Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan Ferizaj 25 janar 2018 10:00 Ndërtesa e Komunës së Ferizajt

Lexo më shumë...

03.01.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, aprovoi tarifat volumetrike të shërbimeve publike të ujit për 7 Kompani Rajonale të Ujësjellësit për vitin 2018 dhe përcaktoi metodologjinë e rishikimit të rregullt të tyre për vitet 2018 dhe 2020

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) është institucion i pavarur në kryerjen e funksioneve të tij sipas Ligjit Nr. 05/L -042 PËR RREGULLIMIN E SHËRBIMEVE TË UJIT, të shpallur në Gazetën Zyrtare Nr. 4/2016 datë 14.01.2016. Një ndër përgjegjësitë e ARRU-së është përcaktimi i tarifave të shërbimit për ofruesit e licencuar të shërbimeve të ujit në Kosovë.  Pas inicimit të procesit dhe pranimit të aplikacioneve nga të gjitha Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit (KRU), për përcaktimin e tarifave për vitet 2018-2020, ARRU ka shqyrtuar, analizuar dhe vlerësuar të dhënat e parashtruara në Biznes Planet Rregullatore të çdo KRU, bazuar në politikat rregullatore të këtyre shërbimeve. Duke u bazuar në kërkesat e KRU-ve dhe sipas rekomandimeve nga takimet me Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve, ...

Lexo më shumë...

22.12.2017

07.06.2017, Takim i përbashkët mes ARRU dhe EWRC

07.06.2017, Takim i përbashkët mes ARRU dhe EWRC Delegacioni Sot në zyrën e ARRU më me fillim në ora 10.00, u mbajt takimi i përbashkët me përfaqësuesit e Rregullatorit për Energji dhe Ujë (EWRC) të Bullgarisë, të cilët u mirëpritën nga Drejtori, Zv. Drejtori, si dhe Udhëheqësit e Departamenteve të ARRU-së. Delegacioni i EWRC përbëhej nga tre Komisionarë: z. Dimitar Kochkov, z. Valentin Petkov (komisionarë te ujit), z. Remzi Osman, komisionarë ligjor. Në takim u diskutuan dy çështje kryesore: Korniza ligjore në të dy Rregullatorët, si dhe reformat në sektorin e ujit në të dyja vendet. Si pjesë e diskutimeve ishin edhe çështja e tarifave, përballueshmëria financiare e rasteve sociale, çështja e ankesave nga ana e Kompanisë dhe konsumatorëve, si dhe çështja e Treguesve kyç të performancës, mënyra dhe forma ...

Lexo më shumë...

22.12.2017

Pjesëmarrja në takimin e njëmbëdhjetë të WAREG në Sofje të Bullgarisë 15-16 mars 2017

Pjesëmarrja në takimin e njëmbëdhjetë të WAREG në Sofje të Bullgarisë 15-16 mars 2017 Me datë 15-16 mars 2017, WAREG (European Water Regulators – Rregullatorët Evropian të Ujit) ka mbajtur takimin e njëmbëdhjetë të asamblesë së përgjithshme në të cilën morën pjesë 43 profesionistë të çështjeve rregullative prej 21 shteteve. Në këtë takim, në statusin e vëzhguesit, nga sekretariati i kësaj organizate është ftuar edhe ARRU. Pjesëmarrës nga ARRU ishin: Z. Raif Preteni, Drejtor; Znj. Zoge Spahiu, Inspektore, si dhe Z. Vehbi Duraku, Analist për Asete dhe Investime Kapitale. Delegatët e kësaj shoqate diskutuan për Planin e Punës të vitit 2017, si dhe për Task Forcën e Treguesve kyç të performancës, Task Forcën e Investimeve dhe Task Forcën e Rregullatorit, të cilët dorëzuan raport p&...

Lexo më shumë...
20.12.2017

Diskutime Publike, lidhur me shqyrtimin e procesit tarifor tre vjeçar 2018-2020

SHIKO

14.12.2017

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU), ka filluar procesin e rregullt për tarifat e shërbimeve të ujit të 7 Kompanive Regjionale të Ujësjellësit (KRU), për periudhën e ardhshme 3 vjeçare 2018-2020

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) është institucion i pavarur në kryerjen e funksioneve të tij sipas Ligjit Nr. 05/L -042 PËR RREGULLIMIN E SHËRBIMEVE TË UJIT të shpallur në Gazetën Zyrtare Nr. 4/2016, datë 14. 01. 2016. Një ndër përgjegjësitë e ARRU-së është përcaktimi i tarifave të shërbimit për ofruesit e shërbimeve të ujit. Qëllimi i ARRU është që duke u bazuar në ligj dhe aktet tjera nënligjore, të caktohen tarifa të cilat do të jenë të përballueshme për konsumatorë dhe të mundësojnë qëndrueshmërinë financiare të Kompanive. Sipas planifikimit, sa i përket procesit Tarifor për periudhën tre vjeçare 2018-2020, ARRU ka filluar me aktivitete nga muaji prill 2017, proces i cili është zhvilluar sipas hapave dhe afateve të parapara deri në përmbyllje ...

Lexo më shumë...

12.12.2017

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU), sivjet nuk ka bërë asnjë ngritje të tarifave volumetrike të shërbimeve publike të ujit të 7 Kompanive Regjionale të Ujësjellësit për vitin 2017

Pas inicimit të procesit për rishikim të tarifave të përmbyllura të procesit rregullatorë të tarifave për shërbimet e ujit të vitit 2015–2017 të cilit i ka paraprirë: vlerësimi i shkallës së përmbushjes së objektivave të përcaktuar për vitin 2016 nga të gjitha Kompanitë Regjionale të licencuara nga ky autoritet, performancës së tyre të përgjithshme, lëvizjeve inflatore dhe gjendjes socio ekonomike në vend, ARRU ka marr vendim të vazhdojë vlefshmërinë e tarifave të vitit 2016 edhe gjatë vitit 2017, pasi kemi konkluduar se aktualisht nuk ka arsye të bazuara për të bërë ngritje të tarifave volumetrike në asnjërën nga 7 Kompanitë e shërbimeve publike të ujit. Mesatarja e tarifës së aplikueshme në nivel të vendit për 7 regjionet ku ky shërbim është i rregulluar nga aspekti ekonomik pë...

Lexo më shumë...
11.12.2017

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve Dhjetor

SHIKO
10.12.2017

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve Nëntor

SHIKO

01.08.2017

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin gusht 2017

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve, mbahen në baza mujore dhe janë të hapura për publikun.                                                Ftoheni të merrni pjesë në takimin e radhës sipas orarit të paraqitur më poshtë për rajonet përkatëse                                    &...

Lexo më shumë...

26.12.2016

Publikimi i raportit vjetor të performancës për vitin 2015

Publikimi i raportit vjetor të performancës për vitin 2015, për Kompanitë e Ujit në Kosovë Sot në Prishtinë, në një takim ceremonial, Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU), publikisht prezantoi rezultatet e vlerësimit të performancës së 7 Kompanive Rajonale të Ujësjellësve (KRU). Në këtë takim përjashtim përfaqësuesve të KRU, morën pjesë dhe Ministri I MMPH me Zv. Misnitrin, përfaqësues nga Qeveria e Kosovës KNMU, Kuvendi I Kosovës, SHUKOS, IKSHPK, donatorë nga SCO, CDI, përfaqësues të ERRU nga Shqipëria etj. Prezantimet: Performanca individuale e KRU për vitin 2015 - Jasmina Osmani Performanca e sektorit të Shërbimeve të Ujit në Kosovë - Qamil Musa Me këtë rast çmimi për: Performanca më e mirë gjatë vitit 2015, si dhe përmirësimet më të m&...

Lexo më shumë...

22.12.2016

Takimi i përbashkët midis ARRU, Bordin e Drejtorëve dhe Menaxhmentin e KRU ‘Prishtina’

Takimi i përbashkët midis ARRU, Bordin e Drejtorëve dhe Menaxhmentin e KRU ‘Prishtina’ Më 30 shtator 2016 u mbajt takimi i përbashkët me Menaxhmentin e KRU ‘Prishtina’ dhe Bordin e Drejtorëve. ARRU u përfaqësua nga Drejtori , z. Raif Preteni, Bordi i Drejtorëve nga Kryesuesi z. Amir Gashi, ndërsa KRU ‘Prishtina’ nga Kryeshefi Ekzekutiv,z. Ilir Abdullahu. Të pranishëm ishin edhe Kryesuesit e Departamenteve të ARRU dhe menaxhmenti i KRU ‘Prishtina’. Takimi ka qenë i fokusuar në bashkëbisedime me ç’rast u shtjelluan dhe temat në vijim:z   Performanca e kompanisë në vitin 2015/2014, si dhe vlerësimi i trendëve të Performancës në 6 mujorin e parë të 2016; Njoftim mbi risitë e Ligjit të Ri Nr. 05/L-042, për rregullimin e shërbimeve të ujit; Rëndësia e akordimit të Biznes Planeve Rregullatore me Biznes Planet e Kompanisë dhe përvojat e kaluara ...

Lexo më shumë...

21.12.2016

Lexo më shumë...

21.12.2016

Lexo më shumë...

20.12.2016

Publikimi i Raportit Vjetor të Performancës për vitin 2015 për Shërbyesit e Ujit në Kosovë

Sot në Prishtinë, në një takim ceremonial, Autoriteti Rregullatorë për Shërbimet e Ujit (ARRU), prezantoi publikimin e Raportit të Performancës për vitin 2015, për shërbyesit e ujit në Kosovë, gjegjësisht Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit (KRU). Drejtori I ARRU, Z. Raif Preteni, pasi ju dëshiroi mirëseardhje të pranishmëve dhe i falënderoi për pjesëmarrje, tha se Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë për 2015, është i 10 me radhë në serinë e raporteve të publikuara nga Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit, dhe paraqet një angazhim të rëndësishëm për të raportuar publikisht dhe në mënyrë të pavarur. Ky është një raport i plotë krahasues i shërbimeve të ujit dhe performancës se ofruesve ...

Lexo më shumë...

19.12.2016

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU), ripërtërin Licencat e shërbimit për 7 Kompanitë Regjionale të Ujit (KRU), dhe NPH ‘Iber Lepenci’

Sot në Prishtinë, me një ceremoni, Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU), në pajtim me mandatin e vet ligjor të bazuar në Ligjin Nr. 05/L-042, bëri Përtëritjen e Licencave të Shërbimit për shtatë Kompanitë Regjionale të Ujit, të cilat ofrojnë shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit, si dhe për kompaninë e cila kryen shërbimet e furnizimit të ujit me shumicë. Licencimi i këtyre kompanive janë të vlefshme për afat 2-vjeçar, duke filluar nga data 01 qershor 2016. Kompanitë e licencuara janë: • KRU ‘Prishtina’ sh.a., Prishtinë • KRU ‘Hidrodrini’ sh.a., Pejë • KRU ’Radoniqi’ sh.a., Gjakovë • KRU ‘Bifurkacioni’ sh.a., Ferizaj • KRU ‘Hidromorava’ sh.a., Gjilan • KRU ‘Mitrovica’ sh.a., Mitrovicë • KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ sh.a.,Prizren • Ndërmarrja Publike Hidro-Ekonomike ‘Ibër-Lepenc&...

Lexo më shumë...
18.12.2016

Njoftim për ndryshimin e emërtimit të ZRRUK

SHIKO
16.12.2016

Njoftim për orarin e takimeve të Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin Qershor 2016

SHIKO

26.12.2014

Punëtoria e dates 3 shtator 2014

Publikimi i performancës për vitin 2013, për shtatë Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit Sot në Prishtinë, në një takim ceremonial, Zyra Rregullatorë për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), publikisht prezantoi rezultatet e vlerësimit të performancës së 7 Kompanive Rajonale të Ujësjellësve(KRU). Me këtë rast po ashtu është bërë publikimi i ‘Raportit Vjetor të Performancës’, për kompanitë e furnizimit me ujësjellës dhe kanalizim, si dhe Shitjes së ujit me shumicë në Kosovë për vitin 2013. Pjese e kësaj ceremoninë ka qenë edhe prezantimi i të arriturave të ZRRUK gjatë 10 viteve të funksionimit të saj. Përmbledhje prezantimesh munde të gjinden në linqet në vijim: Performanca Financiare e KRU për vitin 2013 - Jasmina Osmani Performanca Operative dhe Shërbimit me Konsumatorë - 2013 - Albana Abazi Performanca e Sektorit ...

Lexo më shumë...

26.12.2014

Punëtoria e dates 11 mars 2014

Takim me përfaqësuesit e KRU-ve për procesin rregullatorë të tarifave Me ftesë të Departamentit për Financa dhe Tarifa Rregullatore - ZRRUK, me 11.03.2014 është mbajt takim konsultativ me përfaqësuesit e të gjitha KRU-ve të vendit, të NH “Ibër-Lepenc” Prishtinë, si dhe përfaqësuesit të NJPMNP të MZHE-së. Gjatë takimit u diskutuan përvojat e kaluara të procesit rregullatorë të tarifave gjatë vitit 2012 dhe 2013, pritjet për vitin 2014, ecuritë e punëve për fillim të furnizimit të ujit nga Liqeni i Ujmanit në atë të Badovcit, opinionet e KRU-ve për ndryshim eventual të politikave dhe metodologjisë së tarifave gjatë procesit të ardhshëm tariforë, inicimi i procesit rregullatorë të tarifave tri vjeçare 2015-2017, aprovimi Kalendarit të veprimeve për procesin e ardhshëm rregullatorë të tarifave si dhe diskutime të tjera me interes pë...

Lexo më shumë...

22.12.2014

Pjesëmarrja në Konferencën dhe ekspozitën e përbashkët Ballkanike- Uji dhe Energjia Tiranë, Shqipëri, 5 - 7 nëntor 2014

Pjesëmarrja në Konferencën dhe ekspozitën e përbashkët Ballkanike- Uji dhe Energjia Tiranë, Shqipëri, 5 - 7 nëntor 2014   Në organizim dhe me ftesë të Shoqatës së Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë SHUKALB dhe Shoqatës së Ujësjellës Kanalizimeve të Kosovës SHUKOS, nga data 5 gjer me 7 Nëntor 2014, një delegacion nga ZRRUK në përbërje të: z. Kero Bardhaj-Zv. Drejtor, z. Sami Hasani-Kryesues i Departamentit të Tarifave, znj. Mejreme Cërnobregu-Kryesuese e Departamentit të Ligjit, dhe znj. Zoge Spahiu-Inspektore, kanë marr pjesë në Konferencën Regjionale dhe Ekspozitën e Përbashkët Ballkanike, në të cilën temë boshte ka qenë Uji dhe Energjia, dy nga komponentët kryesore jetik për çdo shoqëri. Në Konferencë janë trajtuar edhe tema të tjera të përbashkëta dhe të ve&...

Lexo më shumë...

22.12.2014

Pjesëmarrja në ceremoninë e prezantimit të Raportit të Performancës së shoqërive ujësjellës kanalizime për vitin 2013/Tiranë 29-31 tetor 2014

Pjesëmarrja në ceremoninë e prezantimit të Raportit të Performancës së shoqërive ujësjellës kanalizime për vitin 2013/Tiranë 29-31 tetor 2014   Me ftesën e Entit Rregullator të Ujit në Shqipëri (ERRU), një delegacion nga Zyra Rregullatore e Ujësjellësit dhe Kanalizimit (ZRRUK) nga Kosova, në krye me z. Raif Preteni, Drejtor i ZRRUK, z. Qamil Musa, Kryesues i Departamentit të Performancës, znj. Jasmina Osmani, Analiste e Performancës Financiare, si dhe znj. Lule Aliu, Zyrtare për M.P&A.P, kanë marrë pjesë në takimin vjetor të organizuar nga ERRU, me rastin e Publikimit të Raportit të Performancës për Shoqëritë e Ujësjellës-Kanalizimeve të Shqipërisë, për vitin 2013. Fillimisht, Kryetari i ERRU z. Dervishi me një fjalë rasti përshëndeti të pranishmit, përderisa në emër të ZRRUK, të pranishmit i ka ...

Lexo më shumë...

22.12.2014

Pjesëmarrja në Konferencën Regjionale ‘Problematika Aktuale e Furnizimit me Ujë dhe Shkarkimi i Ujërave të Zeza’, në Cavtat/Republika e Kroacisë, 22-26 tetor 2014

Pjesëmarrja në Konferencën Regjionale ‘Problematika Aktuale e Furnizimit me Ujë dhe Shkarkimi i Ujërave të Zeza’, në Cavtat/Republika e Kroacisë, 22-26 tetor 2014   Në organizim të Shoqatës së Ujësjellësve dhe Shkarkuesve të Ujërave të Zeza të Republikës së Kroacisë, kanë marr pjesë një delegacion nga ZRRUK i përbërë nga Z. Raif Preteni, Drejtor dhe Z. Sami Hasani, Udhëheqës i Departamentit të Tarifave, në Konferencën regjionale me temën, “Problematika Aktuale e Furnizimit me Ujë dhe Shkarkimi i Ujërave të Zeza”. Në kuadër të konferencës ka qenë i organizuar; Seminari profesionale i kësaj problematike, kahet e zhvillimit ne frymën e anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe përvojat e vendit dhe disa vendeve tjera ne uljen e kostove të prodhimit, shembuj nga sukseset e arritura n&...

Lexo më shumë...

22.12.2014

Takim i pëbashkët midis ZRRUK dhe ERRU, Ohër 2014

Takim i pëbashkët midis ZRRUK dhe ERRU, Ohër 2014   Nga data 28-31 maj 2014, në Ohër/Maqedoni, është mbajtur takimi i përbashkët me Entin Rregullator të Ujit nga Shqipëria, duke u bazuar në Memorandumin e Bashkëpunimit. ZRRUK përfaqësohej nga Drejtori, Z. Raif Preteni dhe një pjese e stafit, ndërsa ERRU përfaqësohej në këtë takim nga Kryetari, Z. Avni Dervishi dhe një grup nga stafi . Takimi dy ditor ka qenë i fokusuar në bashkëbisedime, për sfidat e përbashkëta (pikat dhe ngjashmëritë), principet bazë, llogaridhënia, efektiviteti, gjërat që janë realizuar, problematikat që kanë dalë, si dhe mundësia e përbashkët për gjetjen e zgjidhjeve. Temat e diskutimit u fokusuan në: - Aspektet ligjore;Formimi i KKK-ve dhe efektiviteti i tyre; Licencimi i Kompanive dhe revokimi i Licencës; Çështja e paushallit dhe ...

Lexo më shumë...

20.12.2014

Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim, aprovoi ngritjen e tarifave volumetrike të shërbimeve publike të ujit te 5 nga 7 Kompani Regjionale të Ujësjellësit për vitin 2015 dhe përcaktoi metodologjinë e rishikimit të rregullt të tyre për vitet 2016 dhe 2017

Pas inicimit të procesit për rishikim të tarifave të përmbyllura të procesit rregullatorë të tarifave për shërbimet e ujit të vitit 2012–2014 dhe pranimit të aplikacioneve për rishikim të tarifave të periudhës tarifore 2015-2017 nga të gjitha Kompanitë Regjionale të Ujësjellësit (KRU), të licencuara nga Zyra Rregullatorë për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK) e Kosovës, kemi marr në shqyrtim për analiza dhe vlerësim të të dhënave të parashtruara në Biznes Planet Rregullatore të çdo njërës nga to dhe kemi arrit të konkludojmë se ka arsye të bazuara për të bërë ngritjen e ekuilibruar të tarifave volumetrike në 5 KRU nga 7 sosh sa kanë aplikuar. Tarifat volumetrike të vitit 2014 do të ngritën për nga 0.01 €/m3 në vitin 2015 te 5 KRU, me mundësi rishikimi për ...

Lexo më shumë...

19.12.2014

10 VJETORI I THEMELIMIT TË ZRRUK, SI DHE PUBLIKIMI I RAPORTIT VJETOR TË PERFORMANCËS PËR VITIN 2013, PËR SHTATË KOMPANITË RAJONALE TË UJËSJELLËSIT

Sot në Prishtinë, në një takim ceremonial, Zyra Rregullatorë për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), shënoi 10 vjetorin e themelimit të saj, si dhe publikisht prezantoi, rezultatet e vlerësimit të performancës së 7 Kompanive Rajonale te Ujësjellësve (KRU). Me këtë rast po ashtu eshte bere publikimi i Raportit te tete Vjetor të Performancës. për kompanitë e furnizimit me Ujësjellës dhe Kanalizim, si dhe Shitjes së Ujit me Shumicë në Kosovë për vitin 2013. Drejtori I ZRRUK, Z. Preteni, theksoi se Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina si autoritet përgjegjës për rregullimin ekonomik të ndërmarrjeve publike të ujit dhe mbeturinave është themeluar në nëntor të vitit 2004 (përmes Rregullores 2004/49) në kuadër të reformave të ndërmarra nga institucionet vendore (2003-2008), për të reformuar sektorët e këtyre ...

Lexo më shumë...

18.12.2014

ZRRUK e vazhdoi vlefshmërinë e tarifave të shërbimeve publike të ujit të vitit 2013 edhe gjatë vitit 2014

Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK) e Kosovës, vazhdoi vlefshmërinë e tarifave të shërbimeve publike të ujit të vitit 2013 edhe gjatë vitit 2014, me dy përjashtime te dy kompani regjionale ZRRUK, pas analizës së afarizmit të realizuar të kompanive regjionale të shërbimeve publike të ujit gjatë vitit 2013, ka vendosur me vazhdimin e vlefshmërisë së tarifave të shërbimeve publike të ujit të vitit 2013 edhe gjatë vitit 2014, te pesë (5) kompanive regjionale të shërbimeve të ujit, ndërsa te dy nga to ka bërë korrigjime të pjesshme, me të cilat do të faturohen konsumatorët e shërbyer gjatë këtij viti biznisor. Tarifat volumetrike të shërbimeve publike të ujit të kompanive regjionale: KRU “Prishtina” sh. a. Prishtinë, KRU “Hidrodrini” sh. a. Pejë, KRU “Mitrovica” sh. a. Mitrovicë, KRU “ Hidromorava” sh. a. ...

Lexo më shumë...

26.12.2013

Punëtoria e datës 24-25.10.2013

Punëtoria e përbashkët midis dy institucioneve analoge ZRRUK dhe ERRU për shkëmbimin e eksperiencës Për të katërtin vit me radhë, në Prevallë të Prizrenit në datat 24 – 25 Tetor u zhvillua takimi i përbashkët midis dy institucioneve analoge ZRRUK – ERRU, me qëllimin kryesor shkëmbimin e eksperiencës midis dy rregullatorëve në sektorin e Ujit.   Çështjet kryesore të trajtuara gjatë këtij takimi ishin: Këmbimi i informatave në lidhje me pyetësorin për entet rregullatore të ujit, të parashtruar nga projekti I OBZHE për zbatimin e rregullave më të mira në sektorin e shërbimit të ujit. Diskutimi rreth mundësisë së unifikimit të treguesve të performancës ZRRUK-ERRU.   Ditën e dytë u zhvillua një vizitë tek burimi i Drinit të Bardhë, në Radac të Pejës, ku grupi ...

Lexo më shumë...

26.12.2013

Punëtoria e datës 25.09.2013

Punëtoria e datës 25 shtator 2013: “PËRVOJAT E KALUARA TË PROCESEVE TARIFORE 2009-2012 DHE POLITIKAT TARIFORE 2015-2017” Duke u bazuar në Planin e punës së DFTRR, përmes të cilit është përcaktuar monitorimi caqeve të përcaktuara në procesin tarifor 2012-2014, për vitin 2012 dhe gjashtë mujorin e parë të vitit 2013, si dhe para-përgatitjen për procesin e ri tarifor 2015-2015, ZRRUK organizoi punëtorinë për t’u informuar në mënyrë të ndërsjellë për përvojat e gjertanishme të rregullimit ekonomik të sektorit të ujit në Kosovë. Kjo punëtori u mbajt në lokalet e KRU “Prishtina” sh.a – Prishtinë, si dhe kanë marrë pjesë të gjithë palët e interesit në sektorin e ujit në Kosovë, duke përfshirë:Përfaqësuesit e KRU-ve, NJPMNP, Komuniteti i Donatorëve, SHUKOS, si ...

Lexo më shumë...

26.12.2013

Punëtoria e datës 08.07.2013

Publikimi i Raportit Vjetor të Performancës së Kompanive të Ujit në Kosovë, për vitin 2012 Në këtë takim pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të, Kuvendi, MZHE, MMPH, ERRU, SHUKOS, IKSHPK, TFU dhe donatorët tjerë si ZNKE, SCO, KfW, KIWER, IRD, dhe që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim, të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me Performancën e KRU-ve dhe sektorit në përgjithësi, për vitin 2012: Temat e prezantuara: • Prezantimi i Performancës së Sektorit, Qamil Musa • Prezantimi i Performancës Operative & shërbimeve me konsumatorë të KRU, Albana Abazi • Prezantimi i Performancës Financiare të KRU, Jasmina Osmani • Prezantimi i rezultateve nga Performanca e përgjithshme e KRU, Qamil Musa ZRRUK, ndau çmime për: • KRU ‘Hidrodrini’ sh.a. Pejë, si Kompania me Performancën m&...

Lexo më shumë...

22.12.2013

Vizita Zyrtare në Entin Rregullator të Ujit, në Tiranë/Shqipëri, nga data 19 - 21 Dhjetor 2013

Vizita Zyrtare në Entin Rregullator të Ujit, në Tiranë/Shqipëri, nga data 19 - 21 Dhjetor 2013   Me kërkesë të Komisioni Parlamentarë për Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Drejtori i ZRRUK z. Raif Preteni dhe z. Sami Hasani, Kryesues i DTF kanë qëndruar për vizitë zyrtare në Entin Rregullatorë të Ujit (ERRU) në Shqipërisë. Pjesëmarrës të grupit punues, të udhëhequr nga Kryetari i Komisionit në fjalë, Z. Nait Hasani, pas takimit të mbajtur në ERRU, ku janë diskutuar përvojat dhe sfidat e rregullimit publik të shërbimeve të ujit në Shqipëri, si dhe pas shkëmbimit të opinioneve, kanë vazhduar punën në finalizimin e Draftimit te Ligjit mbi Veprimtaritë e Ofruesve të Shërbimeve Publike të Ujësjellësit, Ujërave të Ndotura ...

Lexo më shumë...

22.12.2013

Pjesëmarrje e Drejtorit të ZRRUK në Sofje të Bullgarisë- 11-14 dhjetor 2013

Pjesëmarrje e Drejtorit të ZRRUK në Sofje të Bullgarisë- 11-14 dhjetor 2013   Nga data 11 deri me 14 Dhjetor 2013, delegacioni i ZRRUK, Z. Raif Preteni – Drejtor i ZRRUK, Z. Hysni Feka – Analist (Departamenti i tarifave dhe Financave), si dhe Znj. Zoge Spahiu – Inspektore (Departamenti për Ligj dhe Licenca), kanë qenë për vizitë zyrtare në qytetin e Sofjes në Bullgari. Qëllimi i kësaj vizite ka qenë inicimi i kontakteve dhe bashkëpunimit me Institucionet e kyçura në sektorin e ujit në Republikën e Bullgarisë, me qëllim të shkëmbimit të njohurive dhe përvojave të ndërsjella. Vizita ka mundësuar njohje të përgjithshme me sektorin e ujit në Bullgari dhe me mënyrën e rregullimit, funksionimit, monitorimit dhe kontrollimit të shërbyesve të ujit në veçanti Janë marë informacione dhe shpjegime lidhur me llogaritjen dhe mënyrat e faturimit për rastet kur uj&...

Lexo më shumë...

22.12.2013

Pjesëmarrja e Drejtorit të ZRRUK në Samitin Botëror të Ujit në Budapest të Hungarisë-08-11 tetor 2013

  Aktivitetet   Pjesëmarrje e Drejtorit të ZRRUK në Samitin Botëror të Ujit në Budapest të Hungarisë-08-11 tetor 2013 Nga 08 gjer me 11 Tetor 2013 Drejtori i ZRRUK z. Raif Preteni, së bashku z. Sami Hasani, Udhëheqësin e Departamentit të Tarifave të ZRRUK, me ftesë të Ministrisë së Jashtme të Hungarisë, kanë qëndruar në vizitë zyrtare të Shoqatës së Ujësjellësve dhe Kanalizimeve të Budapestit të Republikës së Hungarisë, për pjesëmarrje në Samitin e Ujit të Budapestit (SUB) - Forumi për Biznes. Pjesëmarrja në Samit ka qenë masive, janë ndjekur aktivitetet rregullatore, ekspozita të prodhuesve të pajisjeve dhe teknologjisë, kompanive për projektim, ekzekutim dhe mbikëqyrje të projekteve të sektorit të shërbimeve të ujit. Fokusi kryesor ka qenë Forumi i Bizneseve, por paralelisht janë organizuar dhe tri forume të tjera: 1. Forumi Shkencor, 2. ...

Lexo më shumë...

22.12.2013

Pjesëmarrja e Përfaqësuesve të ZRRUK në punëtorinë e Programit të Ujit për Danubin, në Bukuresht të Rumanisë-25-27 shtator 2013

Pjesëmarrje e Përfaqësuesve të ZRRUK në punëtorinë e Programit të Ujit për Danubin, në Bukuresht të Rumanisë-25-27 shtator 2013 Nga data 25 deri 27 Shtator, përfaqësuesit e ZRRUK, z. Qamil Musa, Kryesues i Departamentit të Performancës, si dhe znjsh. Zoge Spahiu, Inspektore në Departamentin e Ligjit dhe Licencave, me ftesën e ‘Danube Water Program’(Programi i Ujit për Danubin), kanë marrë pjesë në Punëtorinë nga Shtylla e tretë me temë: ‘BECHMARKINGU, RRUGA PER TE ECUR PERPARA’ e mbajtur ne Bukuresht te Rumanisë. Ne këtë Punëtori kanë marre pjese përfaqësuesit e 12 shteteve të rajonit të Danubit, (Austria, Shqipëria, Ukraina, Rumania, Moldavia, Bullgaria Maqedonia, Serbia, Kroacia, Bosnja e Hercegovina, Kosova dhe Mali i Zi), Ekspert ndërkombëtar nga Fusha e Bechmarkingut dhe Ekipi i ‘Danub Water Programit’, me ç’rast në mënyrë të gjithanshme u ...

Lexo më shumë...

22.12.2013

Pjesëmarja në 15 Vjetorin e krijimit të Entit Rregullator të Ujit të Shqipërisë dhe prezantimi i Raportit të Performancës së shoqërive ujësjellës kanalizime për vitin 2012

Pjesëmarja në 15 Vjetorin e krijimit të Entit Rregullator të Ujit të Shqipërisë dhe prezantimi i Raportit të Performancës së shoqërive ujësjellës kanalizime për vitin 2012 Me ftesën e Entit Rregullator të Ujit në Shqipëri (ERRU), një delegacion nga Zyra Rregullatore e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve(ZRRUK) nga Kosova, në krye me z. Raif Preteni, Drejtor i ZRRUK, z. Qamil Musa, Kryesues i Departamentit të Performancës, si dhe zonjë Albana Abazi, Analiste e Performancës Operative, kanë marrë pjesë në takimin vjetor të organizuar nga ERRU me rastin e Publikimit të Raportit të Performancës për Shoqëritë e Ujësjellës-Kanalizimeve të Shqipërisë. Njëkohësisht në këtë takim është shënuar edhe 15 vjetori i themelimit të Entit Rregullator të Ujit. Fillimisht, Anëtarët e Komisionit të ERRU dhe Kryetari z. ...

Lexo më shumë...

22.12.2013

Vizita në Sh.A. Ujësjellës Kanalizim të Korçës/ Shqipëri dhe Amendamentimi i Ligjit NR. 03/l-086, 16-19 Maj 2013

Vizita në Sh.A. Ujësjellës Kanalizim të Korçës/ Shqipëri dhe Amendamentimi i Ligjit NR. 03/l-086 (16-19 Maj 2013) Me qëllim të promovimit të vlerave dhe praktikave të mira të punës në sektorin e ujësjellësit dhe kanalizimit dhe Amandamentimin e Ligjit nr. 03/086, mbi ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2004/49 mbi Veprimtarit e Ofruesve të Shërbimit të Ujësjellësit, Kanalizimi dhe të Mbeturinave, delegacioni i ZRRUK në përbërje të Raif Preteni, Drejtor i ZRRUK dhe Mejreme Cërnobregu, Kryesuese e DL&L në ZRRUK, së bashku me delegacionin, gjegjësisht me komplet anëtarët e Komisionit Parlamentar për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Planifikim Hapësinor (si Komision funksional i ZRRUK), dhe stafin e administratës së Kuvendit të Kosovës, kanë bërë vizitë Ujësjellësit të Qytetit të Korçës dhe impiantit të trajtimit ...

Lexo më shumë...

22.12.2013

Pjesmarrja në Konferencën Ndërkombëtare në Tiranë, të organizuar nga SHUKALB/IWA 14-15 Maj 2013

VIZITA ZYRTARE NË TIRANË/ SHQIPËRI (13-15 MAJ 2013) Konferenca Ndërkombëtare “Improving Performance in Emerging Economies” Nga data 13-15 maj 2013,në kryeqytetin e Republikës së Shqipërisë, në Tiranë, është mbajtur konferenca ndërkombëtare për menaxhimin e kompanive regjionale të ujit me titull “Improving Performance in Emerging Economies” Kjo konference është organizuar nga Shoqata e Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë SHUKALB së bashku me Shoqatën Ndërkombëtare të Ujit (IWA), me ç’rast ne si Rregullator kemi qenë të ftuar të marrim pjesë në këtë konferencë, si dhe të paraqesim përvojën e sfidat me të cilat është ballafaquar sektori i ujit në Kosovë, me anë të prezantimeve. Pjesëmarrës në këtë konferencë nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim ZRRUK , kanë ...

Lexo më shumë...

21.12.2013

Lexo më shumë...

21.12.2013

Lexo më shumë...

21.12.2013

Lexo më shumë...

20.12.2013

Zyra Rregullatorë për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), Publikoi Raportin Vjetor të Performancës 2012, për Kompanive Rajonale te Ujësjellësve në Kosovë

ZYRA RREGULLATORE PËR UJËSJELLËS DHE KANALIZIM (ZRRUK), PUBLIKOI RAPORTIN VJETOR TË PERFORMANCËS 2012, PËR KOMPANITË RAJONALE TË UJËSJELLËSVE NË KOSOVË Sot në Prishtinë, në një takim ceremonial, Zyra Rregullatorë për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), publikisht prezantoi: Rezultatet e vlerësimit të performancës së 7 Kompanive Rajonale te Ujësjellësve (KRU), si dhe promovoi publikimin e Raportit Vjetor të Performancës. Raporti i vlerësimit të performancës për kompanitë e furnizimit me Ujësjellës dhe Kanalizim, si dhe Shitjes së Ujit me Shumicë në Kosovë për vitin 2012, është i shtati në një seri raportesh të publikuara nga ZRRUK. Në këtë takim, përveq përfaqësuesve të KRU, të IKSHPK, të Donatorëve etj., ishin edhe Ministri i MZHE, z. Fadil Ismajli dhe Kryetari i Komisionit Parlamentar për Bujq&...

Lexo më shumë...

19.12.2013

Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK) Aprovoi një ngritje të pjsëshme të tarifave të shërbimeve publike të ujit për vitin 2013

ZYRA RREGULLATORE PËR UJËSJELLËS DHE KANALIZIM (ZRRUK) APROVOI NJË NGRITJE TË PJESSHME TË TARIFAVE TË SHËRBIMEVE PUBLIKE TË UJIT PËR VITIN 2013 Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim në Kosovë, ka aprovuar tarifat e reja të shërbimeve publike të ujit për vitin 2013 me të cilat Kompanitë Regjionale të Shërbimeve Publike të Ujit do të faturojnë konsumatorët e shërbyer gjatë këtij viti. Tarifat Volumetrike të këtij viti rregullatorë janë ngrit te të dy grupimet e konsumatorëve (shtëpiakë dhe jo-shtëpiak) në të gjitha kompanitë publike të shërbimeve të ujit, varësisht nga kostot e tyre dhe regjionin ku operojnë. Mesatarja e tarifave të ngritura te konsumatorët shtëpiakë, dhe ata jo-shtëpiak gjatë vitit 2013 në krahasim me tarifat e tilla të vitit 2012 janë ngritë pë...

Lexo më shumë...

18.12.2013

Që nga 8 janari 2013, ZRRUK është anëtarësuar si shoqatë e korporatës, në Shoqatën Ndërkombëtare të Ujit (IWA), që është rrjeti kryesor i ujit në botë.

Rreth IWA-së (Shoqata Ndërkombëtare e Ujit) Shoqata Ndërkombëtare e Uji (IWA) është një organizatë që i mbledhë njerëzit që kanë profesion ujin për të ofruar zgjidhje të drejta dhe të qëndrueshme të ujit për botën tonë. Shërbime për anëtarët e vet, komunitetit të profesionistëve të ujit, organizatave të jashtme dhe udhëheqësve të opinionit përmes:   ● Njohurive dhe ekspertizave   ● Praktikat më të mira të bazuara në shkencë dhe përvojë globale   ● Inovacioni dhe aplikimi e teknologjive të reja   ● Pionierë dhe udhëheqje e zgjidhjeve të reja Me synim qe te arrijë ambicien për të ndryshuar të ardhmen e menaxhimit të ujit duke vendosur frymëzim në veprim: duke lidhë njerëzit mes vete, pionierë shkence, teknologji inovative dhe praktikë udhëheqë...

Lexo më shumë...

17.12.2013

ZRRUK shqipton gjobat për kompanitë e ujësjellësit

Vendim për gjobë ndaj kompanisë KRU "Prishtina" Sh.A Prishtinë Vendim për gjobë ndaj kompanisë KRU "Mitrovica" Sh.A Mitrovicë Vendim për gjobë ndaj kompanisë KRU "Hidrodrini" Sh.A Pejë

Lexo më shumë...

22.03.2013

Pjesëmarrja e zyrtarëve të ZRRUK në punëtorinë dhe seminarin e mbajtur në Firence, Itali, 25-29 nëntor 2013

Pjesëmarrja e zyrtarëve të ZRRUK në punëtorinë dhe seminarin e mbajtur në Firence, Itali, 25-29 nëntor 2013 Me ftesë të Shoqatës Ndërkombëtare të Ujit për Zonën e Lumit Danub zyra në Vjenë të Austrisë (IAWD Danube Water Program) dhe Shkollës Rregullatore të Firences në Itali (Florence School of Regulation), zyrtarët nga ZRRUK, Z. Qamil Musa, Kryesues i Departamentit të Performancës, dhe Z. Sami Hasani, Kryesues i Departamentit të Tarifave dhe Financave Rregullatore, kanë marrë pjesë në Punëtorin dhe Seminarin e organizuar nga këto dy institucione të mirënjohura. Pjesëmarrës të takimit të parë mbajtur nga 25-27 nëntor 2013 kanë qenë përfaqësues të Rregullatorëve të shërbimeve publike të ujësjellësit dhe kanalizimeve nga vendet e regjionit të rrjedhjes së Danubit, sikurse janë;Ukraina, Romania, Shqipë...

Lexo më shumë...

26.12.2012

Workshopi i datës 08.08.2012

Punëtoria e datës, 8 Gusht 2012   ‘Publikimi I Raportit Vjetor të Performancës së Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, për vitin 2011’ Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të, MZHE, MMPH, SHUKOS, TFU dhe donatorët tjerë si SCO, KWISER, KIWER, dhe që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina, të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me Performancën e KRU-ve dhe sektorit në përgjithësi, për vitin 2011: Temat e prezantuara: Performanca e Kompanive Rajonale të Ujësjellësit (KRU) për vitin 2011, Albana Abazi Performanca e Sektorit të Ujit në Kosovë për vitin 2011, Qamil Musa  

Lexo më shumë...

26.12.2012

Workshopi i datës 18.05.2012

Punëtoria e datës, 18 Maj 2012   ‘Zhvillimi i Strategjisë për Reduktimin e Ujit te Pa-faturuar’ Kjo Punëtori u organizua si pjese e Projektit për Mbështetje te Mëtejshme Institucionale te ZRRUM, i cili projekt është i financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian ne Kosovë, në bashkëpunim me Zyrën Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina. Të pranishëm ishin përfaqësues të Kompanive të Ujit, NjPMNP, të KfW, Kwiser, Shukos. Task Forca e Ujrave etj. Temat e prezantuara: Çështjet ekonomike të UPF dhe nevoja për strategjinë për reduktim, Keith Burwell Strategjia për reduktimin e UPF, KRU ‘Hidroregjioni Jugor’, Prizren Strategjia për reduktimin e UPF, KRU ‘Hidrodrini’, Pejë Bilanci i ujit i IWA dhe zhvillimi i strategjisë për UPF, Tim Westmoreland Standardet e Shërbimit, Qamil Musa Disa nga aspektet e analizave aktuale për tarifa, faturim dhe arritjen ...

Lexo më shumë...

26.12.2012

Workshopi i datës 09-11.05.2012

Workshopi i datës 09-11.05.2012   Workshop i përbashkët midis dy institucioneve analoge ERRU dhe ZRRUM për shkëmbimin e eksperiencës Për të tretin vit në qytetin e Sarandës në datat 09 – 11 Maj u zhvillua workshopi i përbashkët midis dy institucioneve analoge ERRU dhe ZRRUM me qëllimin kryesor shkëmbimin e eksperiencës midis dy rregullatorëve në sektorin e Ujit. Çështjet kryesore të trajtuara gjatë këtij workshopi ishin në lidhje me standardet minimale të shërbimit, ndërprerjen ose jo të furnizimit me ujë dhe cilat janë praktikat e secilit institucion, ankesat e konsumatorëve, kushtet e licencimit, procesi tarifor për ujin dhe kanalizimet, planet e biznesit të shoqërive ujësjellës kanalizime apo vlerësimi i aseteve të një shoqërie UK.    

Lexo më shumë...

26.12.2012

Workshopi i datës 14.03.2012

Workshopi i datës 14.03.2012   ‘Ngritjen e Efikasitetit në Faturim dhe Arkëtim nga Kompanitë Rajonale të Ujit’ Në këtë Takim Pune, që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin IPA për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), në të cilin morën pjesë përfaqësues nga Kompanitë Rajonale të Ujit (KRU-të), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me aktivitetet e ndermarra gjate 2011 nga KRU-të   - Prezantimi i KRU ‘Prishtina’ sh.a. Prishtinë - Prezantimi i KRU ‘Hidrodrini’ sh.a. Pejë - Prezantimi i KRU ‘Mitrovica’ sh.a. Mitrovicë - Prezantimi i KRU ‘Hidromorava’ sh.a. Gjilan - Prezantimi i KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ sh.a. Prizren - Prezantimi i KRU ‘Radoniqi’ sh.a. Gjakovë - Prezantimi i KRU ‘Bifurkacioni’ sh.a. Ferizaj - ...

Lexo më shumë...

22.12.2012

Vizita ne Shqipëri, konferenca e organizuar nga SHUKALB- 06-08 nëntor 2012 me temë ‘ÇFARË VLERE KA UJI PËR TY’

Vizita ne Shqipëri, konferenca e organizuar nga SHUKALB- 06-08 nëntor 2012 me temë ‘ÇFARË VLERE KA UJI PËR TY’? Nga data 06.11.2012 deri më 08.11.2012 në kuadër të bashkëpunimit në mes ë ZRRUK dhe Enti Rregullator të Ujërave (ERRU) të Shqipërisë është organizuar vizita dhe pjesëmarrja në Konferencën dhe ekspozitën e 12-të vjetore me titull “Çfarë vlere ka uji për ty” ?. Organizator i konferencës ka qenë SHUKALB (shoqata e ujërave dhe kanalizimeve të Shqipërisë) dhe konferenca u mbajt në hotel “Tirana Internacional” në Tiranë. Pjesëmarrës në Konferencë nga ZRRUK me ftesë të ERRU ishin: Raif Preteni- Drejtor i ZRRUK Sami Hasani- Udhëheqës i Departamenti t të Financave dhe Tarifave Rregullatore dhe Hysni Feka – Analist për tarifa dhe financa DFTRR/ZRRUK Tema e cila është shtjelluar nga udhëheq&...

Lexo më shumë...

22.12.2012

Vizita në Entin Rregullator të Ujit –Shqipëri 08-10 tetor 2012

Vizita në Entin Rregullator të Ujit –Shqipëri 08-10 tetor 2012 Me ftesën e Entit Rregullator të Ujit (ERRU) të Shqipërisë, Zyrtarët nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), Z. Raif Preteni, Drejtor, Qamil Musa, Kryesues i Departamentit të Performancës, kanë qëndruar në Shqipëri (Tiranë) nga data 08 deri me 10.10.2012, për të marrë pjesë në ceremoninë e organizuar nga ERRU, me rastin e Publikimit të Raportit të parë të Performancës për shoqëritë e Ujësjellës-Kanalizimeve të Shqipëris. Kjo vizite pune është në vazhdën e aktiviteteve të bashkëpunimit në kuadër të marrëveshjes të nënshkruar në mes të dy institucioneve tona që nga viti 2009. Gjithashtu në këtë vizitë kanë qenë edhe tre (3) Deputet të Parlamentit të Kosovës, gjegjë...

Lexo më shumë...

21.12.2012

Lexo më shumë...

21.12.2012

Lexo më shumë...

21.12.2012

Lexo më shumë...

21.12.2012

Lexo më shumë...

21.12.2012

Lexo më shumë...

20.12.2012

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË UJIT - 01.11.2012

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË UJIT Sot në Prishtinë, me një ceremoni, Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), në pajtim me mandatin e vet ligjor të bazuar në Ligjin Nr. 03/L-086, bëri Përtëritjen e Licencave të Shërbimit për shtatë Kompanitë Regjionale të Ujit, të cilat ofrojnë shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit, si dhe për kompaninë e cila kryen shërbimet e furnizimit të ujit me shumicë. Licencimi i këtyre kompanive janë të vlefshme për afat 3-vjeçar, duke filluar nga data 01 nëntor 2012. Kompanitë e licencuara janë: • KRU ‘Prishtina’ sh.a., Prishtinë • KRU ‘Hidrodrini’ sh.a., Pejë • KRU ’Radoniqi’ sh.a., Gjakovë • KRU ‘Bifurkacioni’ sh.a., Ferizaj • KRU ‘Hidromorava’ sh.a., Gjilan • KRU ‘Mitrovica’ sh.a., Mitrovicë • KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ sh.a.,Prizren &...

Lexo më shumë...

20.12.2012

Me rastin e ndryshimit te Ligjit per Mbeturinat Nr. 04/L 060 neni 82 dhe 83 e ligjit ZRRUM nuk eshte me kompetent per rregullimin e sektorit te mbeturinave.

N J O F T I M Me rastin e ndryshimit te Ligjit për Mbeturinat Nr. 04/L 060 neni 82 dhe 83 e ligjit ZRRUM nuk është me kompetent për rregullimin e sektorit te mbeturinave. Tani ZRRUM është përgjegjës për rregullimin e Ndërmarrjeve Publike që ofrojnë shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit që përfshihen edhe ujërat e zeza në përgjithësi. Emërtimi i Rregullatorit deri ne amandamentimin e Ligjit 03/086 do të jetë Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), në pajtim me MAP-in.

Lexo më shumë...

20.12.2012

Njoftohen të gjithë të interesuarit dhe vizitoret e portalit të Zyrës Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina se nga data 16.07.2012, ZRRUM nuk e rregullon sektorin e mbeturinave në Kosove.

N J O F T I M Njoftohen të gjithë të interesuarit dhe vizitoret e portalit të Zyrës Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina se nga data 16.07.2012, ZRRUM nuk e rregullon sektorin e mbeturinave në Kosove. Të gjitha kompetencat e ZRRUM-it në këtë sektor janë bartur te Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Për me tepër lexoni ligjin për Mbeturina Nr.04/L-060 neni 82 dhe 83 te ligjit Të gjitha materialet dhe dokumentacionin e punuar nga ZRRUM për sektorin e mbeturinave do ta gjeni të arkivuar në portalin e ZRRUM-it te linku arkiva

Lexo më shumë...

20.12.2012

Publikimi i Raportit Vjetor për Performancën e Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, 2011

Raporti Vjetor për Performancën e Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, 2011 Kompanitë Rajonale të Ujit (KRU) dhe Mbeturinave (KRM) nuk i përmbushin pritshmëritë e Rregullatorit Sot në një takim që u mbajt në ‘Hotel Afa’ të Prishtinës, Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina (ZRRUM), publikoi Raportin Vjetor të Performancës për vitin 2011, për kompanitë publike të ujit (KRU) dhe të mbeturinave (KRM). Përveç përfaqësuesve të kompanive, të pranishëm ishin edhe përfaqësues nga institucionet e Republikës së Kosovës (MZHE, MMPH), si dhe përfaqësues të donatorëve. Në përgjithesi edhe në vitin 2011 performanca e shtatë (7) KRU-ve është e pa kënaqshme, ka pak levizje pozitive që janë shënuar tek furnizimi me ujë, perderisa tek sherbimet e ujrave te zeza nuk ka pasur ndonje levizje ...

Lexo më shumë...

26.12.2011

Workshopi i datës 29.11.2011

Workshopi i datës 29 nëntor 2011   ‘Zbatueshmëria e Rregullës për Standardet Minimale të Shërbimit, nga Kompanitë Rajonale të Ujit’ Në këtë Takim Pune, që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin IPA për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), në të cilin morën pjesë përfaqësues nga Kompanitë Rajonale të Ujit (KRU-të), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me temat në vijim: Temat Kryesore: 1. Përmbledhje rreth rregullës R-03/U&K (Mejrem Cërnobregu) 2. Faturimi për konsumatorët me ujëmatës të përbashkët (në ndërtesa kolektive) & Politikat tarifore për shërbimet e furnizimit me ujë dhe ujera të zeza, aprovuar në shkurt 2011 (Sami Hasani) 3. Standardet teknike ...

Lexo më shumë...

26.12.2011

Workshopi i datës 16.11.2011

Workshopi i datës 16 nëntor 2011   ‘Planifikimi i Menaxhimit të Aseteve’ Në këtë Takim Pune, që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin IPA për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), në të cilin morën pjesë përfaqësues nga ZKNE, MZHE respektivisht NJPMNP, përfaqësues nga Enti Rregullator i ujit të Shqipërisë, përfaqësues nga Kompanitë Rajonale të Ujit (KRU-të), Donatorët, të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me temat në vijim : Temat Kryesore: Konceptet bazike të Planifikimit të Menaxhimit të Aseteve (PMA) dhe pse janë të nevojshme (Tim Westmoreland) Teknikat praktike për të filluar planifikimin e menaxhimit të aseteve dhe inventarit të Aseteve - përcjellje me ushtrim praktik, në lidhje me teknikat e prezantuara (Tim Westmoreland) P&...

Lexo më shumë...

26.12.2011

Workshopi i mbajtur në Ohër, ZRRUM-ERRU, 22-23 shtator 2011

Workshopi i mbajtur në Ohër, ZRRUM-ERRU, 22-23 shtator 2011 Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina, së bashku me Entin Rregullator të Ujit nga Shqipëria, më 22 dhe 23 shtator, në qytetin e Ohrit të Maqedonisë, , mbajti një takim (i treti me radhë), duke u bazuar në Memorandumin e Bashkëpunimit të të dy institucioneve në fjalë.   Ky takim kryesisht bazohet në shkëmbim të eksperiencës dhe aktiviteteve që kryhen në të dy entet. Edhe këtë herë u trajtuan çështje dhe tema të rëndësishme rreth Metodologjisë së vendosjes së Tarifave, Kontabilitetit Rregullator, Raportit të Performancës (të veçantat e këtij raporti), Çështjet e Licencimit (Kushtet e licencës). Në dallim nga takimet e mëhershme, sivjet e veçantë ishte prezenca e përfaqësuesve të të dy projekteve mbështetëse (të të ...

Lexo më shumë...

26.12.2011

Workshopi i dt. 29.07.2011

Workshopi i dt. 29.07.2011 Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të,KRM-të, ZNKE, MZHE, SHUKOS, TFU dhe donatorët tjerë, dhe që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me Performancën e KRU-ve dhe KRM-ve, për vitin 2010: Temat Kryesore:    1. Korniza e re e Monitorimit të Performancës së KRU ((Keith Burwell)    2. Cilësia e të dhënat në 2010 dhe raportimi për 2011&2012(Qamil Musa)    3. Performanca e përgjithshme në 2010 dhe në nivel të sektorit të ujit (Qamil Musa)    4. Performanca e përgjithshme në 2010 dhe në nivel të sektorit të mbeturinave (Qamil Musa)      

Lexo më shumë...

26.12.2011

Workshopi i mbajtur me 03.03.2011

Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të, ZNKE, MEF, dhe donatorët tjerë, dhe që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me temat në vijim :   Temat Kryesore:     Raporti mbi Çështjet e Efiçencës në Arkëtim- (John Waldron) Shkalla e arkëtimit për Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit, për periudhën 2006-2010- (Qamil Musa) Praktika më e Mirë Normale në Arkëtimin e të Ardhurave- (John Waldron) Relacionet me Publikun, si instrument për ngritjen e Shkallës së Arkëtimit, Përvoja e KRU ‘Prishtina’ – (Sjkender Bublaku) SHKYÇJA, si instrument ...

Lexo më shumë...

21.12.2011

Lexo më shumë...

21.12.2011

Rregullatori aprovon ngritjen e tarifave të ujit për t’u mundësuar kompanive të ujit që të përmirësojnë shërbimet që ofrohen për konsumatorë - PN 9/11 Datë: 09.12.2011

RREGULLATORI APROVON NGRITJEN E TARIFAVE TË UJIT PËR T’U MUNDËSUAR KOMPANIVE TË UJIT QË TË PËRMIRËSOJNË SHËRBIMET QË OFROHEN PËR KONSUMATORË Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina (ZRRUM) sot konfirmojë se duke filluar nga data 1 Janar 2012 faturat për shërbimet e furnizimit me ujë dhe shërbimet për ujëra të zeza do të ngritën gjatë tre viteve të ardhshme. Ngritja e tarifave është bërë varësisht nga regjioni ku kompanitë veprojnë si p.sh. Tarifat e konsumatorëve shtëpiakë, nga tarifat ekzistuese të vitit 2011 për vitin 2012 do të ngritën nga 0.03 €/m3 deri në 0.06 €/m3 në regjionet e caktuara. Ngritja e tyre ka qenë e kushtëzuar me kostot operative ekzistuese, planet zhvillimore të investimeve kapitale dhe indeksimin e tyre me lëvizjen e Indeksit të Çmimeve të Konsumit ...

Lexo më shumë...

21.12.2011

Faturat e ujit mund të ngriten për të siguruar përmirësime të shërbimeve të ujit paralajmëron Rregullatori i Ujit - PN 8/11 Datë: 14.11.2011

Komunikatë për shtyp FATURAT E UJIT MUND TË NGRITEN PËR TË SIGURUAR PËRMIRËSIME TË SHËRBIMEVE TË UJIT PARALAJMËRON RREGULLATORI I UJIT   Faturat e ujit mund të ngritën duke filluar nga Janari i vitit të ardhshëm paralajmëroi Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina (ZRRUM). Aktualisht ZRRUM është në diskutime e sipër me shtatë Kompanitë Regjionale të Ujit (KRU) për të finalizuar tarifat trevjeçare që do të aplikohen nga 1 Janari 2012. Rregullatori i ujit do të njoftojë tarifat brenda muajit të ardhshëm, të cilat do të zbatohen për shërbimet e furnizimit me ujë dhe shërbimet për ujërat e zeza që ofrohen nga shtatë kompanitë regjionale të ujit në tërë Kosovën. ZRRUM njofton se numri i ankesave të marra nga konsumatorët gjatë vitit të ...

Lexo më shumë...
21.12.2011

Njoftim për orarin e takimeve të Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin shkurt 2011

SHIKO

21.12.2011

Deklaratë për shtyp: Raporti Vjetor për Performancën e Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, 2010

Deklaratë për shtyp: Raporti Vjetor për Performancën e Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, 2010 Kompanitë Rajonale të Ujit dhe Mbeturinave nuk i përmbushin pritshmëritë e Rregullatorit   Sot në një ceremoni që u mbajt në ‘Villa Gërmi’ të Prishtinës, Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina (ZRRUM), publikoi Raportin Vjetor të Performancës për vitin 2010, për kompanitë publike të ujit (KRU) dhe të mbeturinave (KRM). Përveç përfaqësuesve nga KRU dhe KRM, të pranishëm ishin edhe zv Ministri i Ministrisë për Zhvillim Ekonomik z. Ramadan Hasani, zv Kryetari i parë i Komisionit Parlamentar për Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor, z. Liburn Aliu, si dhe përfaqësues të donatorëve. Në këtë raport është paraqitur një kornizë dukshëm më e pë...

Lexo më shumë...

22.12.2010

Workshopi i mbajtur me 18.11.2010

Workshopi i dt. 18.11.2010 Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të, ZNKE, MEF, TFU dhe donatorët tjerë, dhe që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me programin e Projektit Ipa (nga konsulentët e po këtij projekti), me temat në vijim:   Temat Kryesore: Përmbledhje e Projektit Mbështetës (Graham Cleverly) Metodologjia Tarifore 2009-2011 dhe 2012-2014 (Keith Burwell) Kalendari Rregullator (Peter Lilley) Hyrje në Udhëzimet Rregullatore të Kontabilitetit (Mike Begley) Plani i Biznesit- Progresi, Puna e planifikuar të kryhet, disa konkluzione (Albana Vuji) Përmbledhje e çështjeve lidhur me Efiçencën e Arkëtimit (John Waldron)  

Lexo më shumë...

22.12.2010

Workshopi i mbajtur me 4-5.10.2010, në Shqipëri

Në kuadër të Memorandumit të Bashkëpunimit i cili është nënshkruar më 15 prill 2009 në mes të Zyrës Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina nga Republika e Kosovës dhe Entit Rregullator për Ujë nga Republika e Shqipërisë, është paraparë që takimi i rregullt i përfaqësuesve të Palëve të mbahet së paku 1 herë në vit. Bazuar në këtë marrëveshje takimi u mbajt më datat 4 dhe 5 tetor, në Vlorë (Republika e Shqipërisë) në mes të ERRU dhe ZRRUM. Të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me punët, përvojat si dhe problemet e këtyre Rregullatorëve gjatë prezantimeve.  Temat që u prezantuan nga ERRU: Roli i Entit Rregullator të Ujit në Sektorin e furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve –Misioni Sfidat (Avni Dervishi) Raporti Vjetor – Struktura, Tematika ...

Lexo më shumë...

22.12.2010

Workshopi i mbajtur me 30.09.2010

Në këtë Takim Pune, që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga EU dhe menaxhuar nga ZKNE), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me:   Përmbledhjen e rekomandimeve të Kuvendit të Kosovës ndaj ZRRUM në lidhje me performancën e shtatë Kompanive Rajonale të Ujit (KRU) Shqyrtimin e performancës vjetor të KRU në 2009 dhe në 2010H1 Shqyrtimin e performancës kundrejt caqeve të caktuara gjatë përcaktimit të tarifave në 2009 Shqyrtimin e auditimit të të dhënave si dhe verifikimit të leximit të ujëmatësve Përkrahja që do t’i sigurohet, së shpejti, KRU përmes ‘Projektit për ngritjen institucionale të ZRRUM’ si dhe projekteve tjera (nga donatorët SDC, KfW dhe USAID) në lidhje me ...

Lexo më shumë...

21.12.2010

PËRTËRIRJA E LICENCAVE TË KOMPANIVE REGJIONALE TË MBETURINAVE - PN 7/10 Datë: 01.12.2010

PËRTËRIRJA E LICENCAVE TË KOMPANIVE REGJIONALE TË MBETURINAVE Sot në Prishtinë, me një ceremoni rasti, Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina (ZRRUM), në pajtim me mandatin e vet ligjor të bazuar në Ligjin Nr. 03/L-086, bëri përtëritjen e Licencave të Shërbimit për shtatë Kompanitë Regjionale të Mbeturinave (KRM), të cilat ofrojnë shërbimet e grumbullimit të mbeturinave. Licencat e shërbimit të këtyre kompanive janë të vlefshme për afat 1-vjeçar, duke filluar nga data 01 dhjetor 2010. Kompanitë e licencuara janë:     (i) KRM ‘Pastrimi’ Sh.A. Prishtinë     (ii) KRM ‘Ambienti’ Sh.A. Pejë     (iii) KRM ‘Ekoregjioni’ Sh.A. Prizren     (iv) KRM ’Çabrati’ Sh.A. Gjakovë     (v) KRM ‘Pastërtia’ Sh.A. Ferizaj     (vi) KRM ‘Uniteti’ Sh.A. Mitrovicë &...

Lexo më shumë...

21.12.2010

Ndarja e Çmimeve për Performancën e Kompanive Publike të Ujësjellësit dhe Mbeturinave për Vitin 2009- PN 6/010 Datë:21.09.2010

Ndarja e Çmimeve për Performancën e Kompanive Publike të Ujësjellësit dhe Mbeturinave   Sot në Prishtinë, me një ceremoni rasti, Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina (ZRRUM), Prezantoi Raportin Vjetor të Performancës për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit dhe të Mbeturinave për vitin 2009, me ç’rast shpalli dhe rezultatet nga vlerësimi i Performancës dhe ndau këto çmime :   Çmimi për performancën më të mirë në vitin 2009, në sektorin e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimit i takon Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit-  “PRISHTINA”  sh.a. Prishtinë   Çmimi për performancën me te përmirësuar ne periudhën 2008-2009 ne sektorin e shërbimeve te ujësjellësit dhe te kanalizimit i takon i takon Kompanisë Rajonale te Ujësjellë...

Lexo më shumë...

21.12.2010

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË MBETURINAVE - PN 5/09 Datë: 16.12.2009

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË MBETURINAVE Sot në Prishtinë, me një ceremoni rasti, Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM), në pajtim me mandatin e vet ligjor të bazuar në Ligjin Nr. 03/L-086, bëri përtëritjen e Licencave të Shërbimit për gjashtë prej shtatë Kompanitë Regjionale të Mbeturinave (KRM), të cilat ofrojnë shërbimet e grumbullimit të mbeturinave. Licencat e shërbimit të këtyre kompanive janë të vlefshme për afat 1-vjeçar, duke filluar nga data 01 dhjetor 2009. Kompanitë e licencuara janë:     (i) KRM ‘Pastrimi’ Sh.A, Prishtinë     (ii) KRM ‘Ambienti’ Sh.A, Pejë     (iii) KRM ‘Ekoregjioni’ Sh.A, Prizren     (iv) KRM ’Çabrati’ Sh.A, Gjakovë     (v) KRM ‘Pastërtia’ Sh.A, Ferizaj     (vi) KRM ‘Uniteti’ Sh.A, Mitrovicë E vetmja Kompani Regjionale e Mbeturinave q&...

Lexo më shumë...

21.12.2010

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË UJIT - PN 4/09 Datë: 30 TETOR 2009

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË UJIT Sot në Prishtinë, me një ceremoni rasti, Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM), në pajtim me mandatin e vet ligjor të bazuar në Ligjin Nr. 03/L-086, bëri Përtëritjen e Licencave të Shërbimit për shtatë Kompanitë Regjionale të Ujit të cilat ofrojnë shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe për kompaninë e cila kryen shërbimet e furnizimit të ujit me shumicë. Licencimi i këtyre kompanive janë të vlefshme për afat 3-vjeçar, duke filluar nga data 31 tetor 2009. Kompanitë e licencuara janë:     • KUR ‘Prishtina’ sh.a., Prishtinë     • KUR ‘Hidrodrini’ sh.a., Pejë     • KUR ’Radoniqi’ sh.a., Gjakovë     • KUR ‘Bifurkacioni’ sh.a., Ferizaj     • KUR ‘Hidromorava’ sh.a., Gjilan     • KUR ‘Mitrovica&...

Lexo më shumë...

21.12.2010

NDARJA E ÇMIMEVE PËR PERFORMANCËN E KOMPANIVE PUBLIKE TË UJËSJELLËSIT -PN3/09 Datë: 04.06.2009

NDARJA E ÇMIMEVE PËR PERFORMANCËN E KOMPANIVE PUBLIKE TË UJËSJELLËSIT Në një takim pune që u mbajt sot në Prishtinë, të organizuar nga Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM) në bashkëpunim dhe me përkrahjen e projektit për monitorimin e performancës së kompanive të ujit, projekt ky që financohet nga Zyra Zvicerane, u prezantuan rezultatet e vlerësimit të performancës së 7 kompanive regjionale të cilat ofrojnë shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit në Kosovë. Në këtë takim, ku merrnin pjesë përfaqësuesit e të gjitha institucioneve relevante të sektorit të shërbimeve të ujit në Kosovë: Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor (MMPH), Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik (IKSHP), donatorëve (KfW, SDC, ZNKE), Shoqatës së Kompanive të Ujësjellësit (SHUKOS) etj., ZRRUM bë...

Lexo më shumë...

21.12.2010

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET ZYRËS RREGULLATORE PËR UJË DHE MBETURINA (ZRRUM) DHE ENTIT RREGULLATOR TË UJIT (ERRU) TË SHQIPËRSË - PN2/09 Datë: 15/04/2009

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM) dhe Entit Rregullator të Ujit (ERRU) të Shqipërsë   Sot në Prishtinë u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina(ZRRUM) dhe Entit Rregullator të Ujit (ERRU) të Shqipërisë. Nënshkrimi i kësaj Marrëveshje të Bashkëpunimit u bë nga ana e Kryetarit të Komisionit të ERRU zt. Avni Dervishi dhe Drejtori i ZRRUM zt. Afrim Lajçi. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe përfaqësuesit e lartë të Republikës së Shqipërisë: Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kosovë zt. Islam Lauka, Ministri i Mjedisit i Republikës së Shqipërisë zt. Lufter Xhuveli, Këshillëtarja e Kryeministrit të Shqip&...

Lexo më shumë...

21.12.2010

NGRITJA E TARIFAVE PËR SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT E DOMOSDOSHME PËR NGRITJEN E CILËSISË SË KËTYRE SHËRBIMEVE THOTË RREGULLATORI I UJIT- PN1/09 Datë 14/01/2009

NGRITJA E TARIFAVE PËR SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT E DOMOSDOSHME PËR NGRITJEN E CILËSISË SË KËTYRE SHËRBIMEVE THOTË RREGULLATORI I UJIT Në pajtim me mandatin ligjor që ka, Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM) ka përcaktuar tarifat e reja për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit që do tu faturohen konsumatorëve duke filluar nga 1 janari 2009. Afrim Lajçi, drejtor i ZRRUM, duke folur në këtë temë sot në Prishtinë, tha: “Përcaktimit të tarifave të reja i ka paraprirë një proces i gjatë dhe gjithëpërfshirës që është zhvilluar gjatë gjithë vitit 2008, në të cilin proces janë analizuar parametrat operativ dhe financiar të shtatë kompanive regjionale publike të ujësjellësit të parashtuara në kërkesat e tyre tarifore. “Me rastin e aprovimit të ...

Lexo më shumë...

21.12.2010

NDARJA E ÇMIMEVE PËR PERFORMANCËNE E KOMPANIVE PUBLIKE TË UJËSJELLËSIT DHE MBETURINAVE

NDARJA E ÇMIMEVE PËR PERFORMANCËN E KOMPANIVE PUBLIKE TË UJËSJELLËSIT DHE MBETURINAVE “Me qëllim të promovimit të vlerave dhe standardeve më të larta të punës si dhe me qëllim të ngritjes së efiçencës në punën e kompanive publike të ujësjellësit dhe mbeturinave, e që ka për qëllim final ngritjen e cilësisë së shërbimeve që u ofrohen popullatës në Kosovë nga kompanitë publike të ujësjellësit dhe mbeturinave, Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM), si autoritet i pavarur rregullator i kompanive publike që ofrojnë shërbimet e ujësjellësit dhe mbeturinave në Kosovë, sivjet për herë të parë në bashkëpunim edhe me institucionet tjera relevante (MMPH, IKSHP, donatorët) ndan çmimet për performancën më të mir&...

Lexo më shumë...

21.12.2010

ZYRA RREGULLATORE PËR UJË DHE MBETURINA LANSON WEB-FAQEN E RE -PN1/08 Datë 25/04/2008

Lexo më shumë...

21.12.2010

NGRITJA E INKASIMIT ESENCIALË PËR SHËRBIME MË TË MIRA TË UJËSJELLËSIT, THOTË RREGULLATORI I UJIT -PN1/07 Datë 18/12/2007

NGRITJA E INKASIMIT ESENCIALË PËR SHËRBIME MË TË MIRA TË UJËSJELLËSIT, THOTË RREGULLATORI I UJIT Për ofrimin e shërbimeve më të mira ndaj konsumatorëve, është e domosdoshme që kompanitë e ujësjellësit të shtojnë angazhimet e tyre në inkasimin e borxheve të konsumatorëve. Por, gjithashtu edhe konsumatorët duhet ti kryejnë obligimet e tyre. Ata duhet ti paguajnë faturat e tyre të ujit. Afrim Lajçi, Drejtori i Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM) duke folur në Prishtinë sot, tha: “Puna jonë është që t’i mbrojmë interesat e konsumatorëve në rastin e shërbimeve të ujësjellësit kur ata nuk kanë mundësi të zgjedhjes se nga kush do ti marrin këto shërbime. Ne e bëjmë këtë duke siguruar që kompanitë e ...

Lexo më shumë...

22.12.2009

Workshopi i mbajtur me 04.06.2009

Vlerësimi i Performancës për shtatë Kompanitë Regjionale të Ujit në 2008

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

22.12.2008

Workshopi i mbajtur me 27.08.2008

Moderatorët: John Champion – IPA Konsultant Keith Burvell –  IPA Konsultant Sami Hasani– Udhëheqës i Tarifave, ZRRUM Takim pune mbi “Planifikimin dhe Menaxhimin e Aseteve“ Temat Kryesore: 1. Hyrje në Planifikimin dhe Menaxhimin e Aseteve (John Champion) 2. Planifikimi i Menaxhimit të Aseteve- Imlikimet në Tarifa (Keith Burvell) 3. Planifikimi i Menaxhimit të Aseteve (Sami Hasani)

Lexo më shumë...

22.12.2008

Workshopi i mbajtur me 09.07.2008

Moderatorët: Afrim Lajçi- Drejtor I  ZRRUM-it Graham Cleverly- IPA Konsultant -Udhëheqës i Projektit TA Aisling Lyon – Konsultante Vera Muhaxhiri- Konsultante e Projektit WM-OFMP Qamil Musa- Udhëheqës i seksionit të Performancës ZRRUM Dr. Burbuqe Nushi- Latifi- IKSHPK Naim Mujaj – KUR “Prishtina”- Prishtinë Sylë Syla – Analist I Shërbimeve ndaj Konsumatorëve ZRRUM Bujar Bardhi – KUR “Hidrodrini”- Pejë Hysen Kadriçeli- KUR “Radoniqi”- Gjakovë Takim pune mbi “Përmirësimin e Komunikimit ndërmjet Kompanive të Ujit dhe Konsumatorëve“ Temat Kryesore: 1. Komunikimi me Konsumatorët (Graham Cleverly) 2. Përmirësimi I Komunikimit mes Kompanive dhe Konsumatorëve – Çështjet Gjuhësore dhe Çështjet Gjinore (Aisling Lyon) 3. Përvojat e KUR”Prishtina” me konsumatorët dhe strategjia e komunikimit(Naim Mujaj) 4. Inkasimi I Ngritur (Afrim Lajçi) 5. Çështjet mbi Kualitetin e Ujit të Pijshëm (Dr. Burbuqe Nushi-Latifi) 6. Mangësit&...

Lexo më shumë...

22.12.2008

Workshopi i mbajtur me 13.06.2008

Moderatorët: Qamil Musa- Udhëheqës i Seksionit të ZRRUM-it Graham Cleverly- IPA Konsultant -Udhëheqës i Projektit TA Vera Muhaxhiri- Konsultante e Projektit WM-OFMP " Takim pune mbi Monitorimin e Performancës Vjetore të Shtatë Kompanive Regjionale të Ujit“ Temat Kryesore: 1. Prezantimi i rezultateve nga procesi i auditimit të të dhënave vjetore 2007 (Qamil Musa) 2. Raporti i Menaxhmentit Financiar (Graham Cleverly & Vera Muhaxhiri) 3. Përformanca Relative e shtatë Kompanive Regjionale të Ujit 2007 (Vera Muhaxhiri)   1. Prezantimi i rezultateve nga procesi i auditimit të të dhënave vjetore 2007 (Qamil Musa) 2. Raporti i Menaxhmentit Financiar (Graham Cleverly & Vera Muhaxhiri) 3. Përformanca Relative e shtatë Kompanive Regjionale të Ujit 2007 (Vera Muhaxhiri)

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 12.12.2007

Moderatorët: Keith Burwell- Bernd Pessel- IPA- Ekspert I Tarifave dhe Financave, Sami Hasani- Udhëheqës i Seksionit të Tarifave ZRRUM " Procesi i ri për Përcaktimin e Tarifave të Reja për Sektorin e Ujit " Temat Kryesore: 1. Përvojat e fituara nga Përcaktimi i Tarifave të Ujit të vitit 2007 (Bernd Pessel/Sami Hasani) 2. Pasqyra e Politikave Tarifore (Keith Burwell) 3 Procedurat për Përcaktimin e Tarifave, konceptet etj. (Keith Burwell) 4. Diskutimet (të gjithë pjesëmarrësit) 5. Fjala përmbyllëse / hapat e ardhshëm (Afrim Lajçi / Keith Burwell)   Ndryshimet e propozuara në regjimin Tarifor për Kompanitë e Ujit - Afrim Lajçi Vërejtjet hyrëse të Afrim Lajçit, Drejtor i ZRRUM-it, në Workshopin Konsultativ për Tarifa Qasja e fundit (2007) për tarifa: përvoja e fituar  -Bernd Pessel: Ekspert për Financa dhe Tarifa Politika Tarifore – Pasqyrë - Keith Burwell – Ekonomist i Rregullativës Përvoja e ...

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 26.07.2007

Moderatorët: Martin Steiner dhe Ben Purcell Konsultantë të projektit IPA Ben Purcell Ekspert për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta Martin Steiner Ekspert për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta " Çështjet Kontraktuale dhe Financiare për Menaxhimin e Mbeturinave." Temat Kryesore: 1. Sfondi i aspektit ekonomik në menaxhimin e mbeturinave duke përfshirë edhe regullimin ekonomik (MartinSteiner) 2. Çështjet kontraktuale që kanë të bëjnë me mbeturina të ngurta (Martin Steiner) 3. Shembujt nga praktika të kontratave të grumbullimit,deponimit dhe trajtimit të mbeturinave të ngurta komunale (Ben Purcell) 4. Parimet e tarifave për menaxhimit e mbeturinave si dhe praktika (Martin Steiner) 5. Situata në Kosovë: përparësitë dhe mangësitë (Ben Purcell) 6. Puna ekipore në disa raste për participimin e sektorit privat/public, kontratat e shërbimit dhe zbatimin e standardeve të performances, si dhe pëtrgatitja e një strategjie për menaxhimin e mbeturinave për një periudhë 25 vjeçare 7. Vlerësimi ...

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 24.07.2007

Moderatorët: Martin Steiner dhe Ben Purcell- Konsultantë të projektit IPA Ben Purcell Ekspert për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta Martin Steiner Ekspert për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta " Politikat e Mbeturinave, Korniza Ligjore si dhe Teknologjia dhe Dizajni i Deponive " Temat Kryesore: 1. Çëllimet tona dhe çka shpresojmë që do të arrijmë nga ky workshop dy-ditor. (Martin Steiner) 2. Pse është menaxhimi i mbeturinave i rëndësishëm? Cilët janë faktorët kryesor për menaxhimin e mbeturinave gjatë gjithë zhvillimit dhe vendeve tranzacionale (Martin Steiner) 3. Pse e bëjmë menaxhimin e mbeturinave, si dhe pse mirremi me mbeturina (pjesëmarrja e pjesëmarrësve)? (Martin Steiner) 4. Cilat janë parimet udhëheqëse të menaxhimit të mbeturinave në Bashkimin Evropian (Martin Steiner)? 5. Direktivat Evropiane për deponitë dhe si ka ndryshuar mënyra e menaxhimit të mbeturinave (Martin Steiner) 6. Ligjet dhe politikat evropiane për mbeturina (Ben Purcell) 7. Ligjet dhe politikat e mbeturinave n&...

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 17.05.2007

Moderatorët: • Keith Burwell- IPA Ekspert i Tarifave • Bernd Pessel- IPA Ekspert i Tarifave dhe Financave " Workshopi mbi Opcionet e Politikave Tarifore për Kompanitë e Mbeturinave dhe KLMC-së " Temat Kryesore: 1. Qëllimi i workshopit dhe nevojia e politikave të tarifave për sektorin e Mbeturinave (Keith Burwell) 2. Azhurnimi i orarit te rishikimit aktual te tarifave dhe disa ceshtje praktike te tarifave (Bernd Pessel) 3. Rezultatet më të fundit të projektit mbështetës të ZRRUM-it mbi studimet për përballueshmërinë e tarifave dhe gatishmërinë për të paguar (Keith Burwell) 4. Shembujt të praktikës së mire së politikave të tarifave(Keith Burwell) 5. Opcionet dhe përparsitë/mangësitë e politikës së tarifave të mbeturinave dhe (Keith Burwell) 6. Diskutimet/Komentet 7. Hapat e ardhshëm/ fjala përmbyllëse (Afrim Lajci) Politikat – Rregullativa – Dorëzimi i shërbimeve - Keith Burwell Politikat tarifore në sektorin e mbeturinave në Kosovë - Bernd ...

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 15.05.2007

Moderatorët:   Keith Burwell – IPA Expert i Tarifave Bernd Pessel – IPA Ekspert për Tarifa dhe Financa Tim Westmoreland- AKM Udhëheqës i Sektorit të Ujit   " Opcionet e Politikave Tarifore për Kompanitë e Ujit dhe Furnizuesëve të Ujit me Shumicë Azhurnimi dhe tabela e opcioneve të politikave " Temat Kryesore: 1. Qëllimi i workshopit dhe nevoja e politikave të tarifave për sektorin e ujit (KeithBurwell) 2. Azhurnimi i orarit të shqyrtimit aktual të tarifave dhe disa çështje praktike të tarifave (Bernd Pessel) 3. Rezultatet më të fundit të projektit mbështetës të ZRRUM-it mbi studimet për përballueshmërinë e tarifave dhe gatishmërinë për të paguar (Keith Burwell) 4. Çështja e tarifave të Ujit me shumicë në Mitrovicë(Tim Westmoreland) 5. Njoftimi mbi konceptet e planit të menaxhimit të aseteve (Keith Burwell) 6. Opcionet dhe përparësitë/mangësitë e politikave të tarifave t&...

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 18.01.2007

Moderatorët: Graham Cleverly IPA Udhëheqës i ekipit të Projektit TA Shpresa Kastrati Udhëheqëse e Seksionit të Mbeturinave Vera Muhaxhiri Konsultante e IPA për ZRRUM Prezentimet nga Moderatorët: 1. Graham Cleverly 2. Shpresa Kastrati 3. Vera Muhaxhiri "RAPORTET PËR ZRRUM" Temat Kryesore: 1. Paraqitja e projektit të IPA për përkrahje ZRRUM-it 2. Baza e të dhënave e përgatitur nga Sektori i Mbeturinave ZRRUM 3. Krijimi i sistemeve të standartizuara për shërbimet publike të ujit dhe mbeturinave Pjesmarrësit: Kompanit Regjionale të Mbeturinave EPTISA EAR AKM Presentimi Graham Cleverly Presentimi Shpresa Kastrati Presentimi Vera Muhaxhir

Lexo më shumë...

22.12.2006

Workshopi i mbajtur me 17.11.2006

Moderatorët: Qamil Musa Inspektor Operativ për Ujë&Ujëra të Zeza Vera Muhaxhiri Menaxhere e Projektit Vendor /OFMP Graham Cleverely IPA Konsultant i TA Projektit “TRANSFERI I OFMP-së në ZRRUM” Temat Kryesore: 1: Baza e të dhënave e përgatitur nga Sektori i Ujit dhe Ujërave të Zeza ZRRUM-it 2: Vleresimi i Performances se OFMP dhe të shtatë kompanive Regjionale të Ujit 3: Roli i Rregullatorit Ekonomik në Monitorimin e Performancës Pjesmarrësit: Regional Water Companies, EPTISA, RODECO,

Lexo më shumë...