ARRU logo
430 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Me hyrjen ne fuqi te Ligjit Nr.05/L-092. Neni 21 pika a, Autoriteti Qendror i Prokurimeve i zhvillon te gjitha procedurat e prokurimit per Autoritetin Rregullator per Shërbimet e Ujit.