ARRU logo
Home | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

Regulatorni Autoritet za Usluge Vode (RAUV) je nezavisni ekonomski ured za usluge vode I otpada na Kosovu.

Uloga RAUV je da osigurava pružanje kvalitetnih, efikasnih I sigurnih usluga baziranih na ne-diskriminatornim principima za sve korisnike na Kosovu, imajući na umu odbranu ambijenta I javnog zdravlja.

Pročitaj više
Ovlašćenja i odgovornosti RAUV-a
  • Licenciranje javnih preduzeća koje pružaju usluge: (i) vodovoda I kanalizacije, (ii) snabdevanja vodom na veliko za preduzeća vodovoda;
  • Odredjivanje tarifa za usluge za licencovane pružaoca usluga od strane RAUV, osiguravajuči se da su tarife pravedne I opravdane I da omogućavaju financijsku održivost pružaoca usluga;
  • Nadgledavanje primene standarda usluga koje pružaju licencovani pružaoci usluga;
  • Odobravanje i nadzor primene Karte Potrošaca koja uredjuje uzajamna prava I obaveze izmedju korisnika I pružaoca usluga koji su licencirani od strane RUVK;
  • Nadzor primene isključivanja I regulisanja ilegalnih priključaka na sistem vodovada i kanalizacije;
  • Osnivanje I podrška Savetodavnih Komisija Korisnika u svih sedam Kosovskih regiona.
Odgovornosti (Polaganje raćuna) RAUV-a

U skladu sa zakonom Br. 05/L -042, za njihov rad, RAUV odgovara (polaže raćune) Skupštini Kosova koja imenjuje Direktora I Zamenika Direktora RAUV.

Finansiranje RAUV

RAUV se finansira od takse za licenciranje koju su obavezni da plate licencirani pružaoci usluga.

Nedavne publikacije

Legislacija

Primarno zakonodavstvo koji daje ovlaščenja, odgovornosti i mandat za regulisanje usluga vode na Kosovu, RAUV...

Žalbe potrošača

WSRA’s primary customer services role is to see that customers served by monopoly water suppliers...

TETOR
2017