ARRU logo
1978 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Podela nagrada za perfomancu Javnih Kompanija za Vodu i Otpad PN 6/2010 - 21 septembar 2010


21.12.2012

Podela nagrada za perfomancu Javnih Kompanija za Vodu i Otpad

Danas u Prištini, povodom ceremonije za podeljenje nagrada , Regulatorni Ured za Vodovod i Otpad (RUVO) predstavio je godišnji izveštaj o uspešnosti za pružaoce usluga vode i otpada u 2009 godini , gde u isto vreme objavio je i procenjivanje performance i podelio rezultate sledečih nagrada:

• Nagrada za najbolju performancu u 2009 godini u sektoru usluga vode i kanalizacije pripada Regionalnoj Kompaniji Vodovoda, "Priština" DD .

• Nagrada za najbolje poboljšane performanse u periodu 2008-2009, u sektoru usluga vode i kanalizacije pripada Regionalnoj Kompaniji Vodovoda i Kanalizacije - "BIFURKACIONI " DD Uroševac.

• Najodgovornija kompanija za regulatorne zahteve u 2009 godini je Regionalna Kompanija Vodovoda ”HIDRODRINI” DD Peći .

• Nagrada za najbolju performancu u 2009 godini za kompanije koje pružaju usluge za prikupljanje otpada pripada Regionalnoj Kompaniji Otpada – “PASTRIMI” D.D . Priština

• Nagrada za največe poboljšane performanse u periodu 2008-2009, za kompanije koje pružaju usluge za prikupljanje otpada pripada Regionalnoj Kompaniji Otpada –“UNITETI” D.D. Mitrovica

 

U ovoj ceremoniji, pored predstavnika Javnih licensiranih Kompanija, prisustvovali su i predstavnici relevantnih institucija sektora vode na Kosovu :

 

• Laura Zherka, Savetnik zamenika premiera gospodin . Hajredin Kuçi
• Naser Rugova, Predsednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i zaštitu životne sredine i prostorno planiranje.

• Ramadan Sejdiu, Šef Jedinice za Politiku i Nadgledavanje Javnih Preduzeća pred Ministarstva Ekonomije i Finansije (MEF) ,
• Husnija Beskovic, Savetnik Ministra pred Ministarstva Sredine i Prostornog Planiranja (MSPP), kao i predstavnici donatora kao što su Kancelarija Evropske Komisije (KVEK), Švajcarski Ured za Saradnju (SCO), Nemačka Banka za Razvoj (KfV), kao i predstavnici Nacionalnog Instituta za Javno Zdravlje itd.

 

Raif Preteni, Direktor RUVO-a razgovarajuči o značaju objavljivanja godišnjeg izveštaja performance u ovom slučaju je izjavio:

“ Izveštaj obezbeđuje nezavisan i objektivan godišnji pregled performance za kompanije vode, vodovoda i kanalizacije na Kosovu, i pruža pouzdane informacije za sve zainteresovane stranke u vezi sa uslugama vode, kanalizacije i otpada, koji može biti korisni za druge zainteresovane stranke u vezi sa ovim uslugama''

Gospodin Preteni razgovarajuči i dalje na cilju rangiranja Javnih Kompanija za usluge vode i otpada navodi, da se na ovaj način vrši promovisanje vrednosti i visokih standarda rada, i povećivanje efikasnosti u radu ovih kompanija, koje za krajnji cilj imaju podizanje kvaliteta usluga koje se nude potrošačima.

“Nažalost, moram da istaknem da je razočaravajuće činjenica, da izveštaj performance u većini pokazatelja za kompanije vode i otpada se pogoršalo tokom 2009 godine, u poređenju sa 2008 godinu. Razlozi za takvo stanje može biti složeni, i isti će se razmatrati snažno u narednim mesecima sa svim zainteresovanim strankama koji su uključeni u sektoru voda i otpada ", nastavio i dalje gospodin Preteni .

” U ovom slučaju, Regulator če promovisati primarno i sekundarno zakonodavstvo, politiku i metodologiju svojeg rada, insistirajuči na primenjivanje najboljih iskustva zemalja u kojima imamo nameru.

U tom kontekstu ćemo razviti novu politiku tarifa za vodu i otpadnih voda , za koje aktivnosti ćemo imati podršku od savetnika projekata podrške za RUVO, odnosno IPA projekt, koji je finansiran od Kancelarije Evropske Komisije. Ja se nadam da će donatori kao do sada obezbediti neophodnu pomoć u vezi sa poboljšanjem performanse kompanija.

Takođe cenim dosadašnju i doslednu podršku.koju nude donatori i uveren sam da kombinovani napori RUVO-a, MEF (Jedinice za Politiku i Nadgledavanje Javnih Kompanija), Task Force vode, osoblja RKV će pomoći u ukupno povećavanje efikasnosti u svim našim regionalnim kompanijama'' istakao je u svom govoru gospodin Preteni, pominjajući da će nadgledavanje performanse stimulisati u konkurenciju među kompanijama u cilju kontinuiranog poboljšanja ponuđenih usluga.