ARRU logo
343 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raporti mbi i permbushjen e caqeve te percaktuara me procesin tarifor 2012-2014

SHIKO

Raporti 9 mujor i permbushjes se caqeve te percaktuara per vitin 2012

SHIKO

Raporti 6 mujor i permbushjes se caqeve te percaktuara per vitin 2012

SHIKO