ARRU logo
349 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Permbledhje e Investimeve Kapitale te KRU-ve te Planifikuara per: 2009-11

SHIKO

Pasqyra e Tarifave për shërbimin e ujësjellësit dhe kanalizimit për periudhën 2009-2011

SHIKO

Analiza e aseteve dhe investimeve kapitale – Viti 2018

SHIKO

Analizë e shpenzimeve operative për vitin 2018

SHIKO