ARRU logo
429 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Informatë për tarifat e shërbimeve publike të ujit të vitit 2016 të ofruara nga Kompanitë Regjionale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Prishtina” sh. a. Prishtinë gjatë periudhës Tarifore 15.08. -31.12.2016 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Mitrovica” sh. a. Mitrovicë gjatë periudhës Tarifore 15.08. -31.12.2016 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidrodrini” sh. a. Pejë gjatë periudhës Tarifore 15.08. -31.12.2016 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidroregjioni-Jugor” sh. a. Prizren gjatë periudhës Tarifore 15.08. -31.12.2016 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Radoniqi” sh. a. Gjakovë gjatë periudhës Tarifore 15.08. -31.12.2016 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidromorava” sh. a. Gjilan gjatë periudhës Tarifore 15.08. -31.12.2016 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Bifurkacioni” sh. a. Ferizaj gjatë periudhës Tarifore 15.08. -31.12.2016 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Prishtina” sh. a. Prishtinë për vitin 2016

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Mitrovica” sh. a. Mitrovicë për vitin 2016

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidrodrini” sh. a. Pejë për vitin 2016

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidroregjioni-Jugor” sh. a. Prizren për vitin 2016

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Radoniqi” sh. a. Gjakovë për vitin 2016

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidromorava” sh. a. Gjilan për vitin 2016

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Bifurkacioni” sh. a. Ferizaj për vitin 2016

SHIKO

Urdhëresë Tarifore Shërbimi për Tarifën e Ujit të Trajtuar me Shumicë që duhet të aplikohet nga KRU "Mitrovica" SH.A Mitrovicë, për furnizim të pjesës veriore të qytetit të Mitrovicës gjatë vitit Tariforë 2016 nga Procesi Rregullatorë i Tarifave të Viteve 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për Tarifa Shërbimi për Përcaktim të Tarifave për Furnizim të Ujit me Shumicë të pa trajtuar që duhet të aplikohet nga NH "Ibër-Lepenc" SH.A. Prishtinë për Furnizim të KRU "Mitrovica" SH.A. Mitrovicë dhe KRU "Prishtina" SH.A. Prishtine, gjate periudhës tarifore 01. 06.- 31. 12. 2016 nga procesi tariforë 2015-2017

SHIKO