ARRU logo
530 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raport i ujit te pa trajtuar me shumice nga procesi tarifor 2022-2024

SHIKO