ARRU logo
390 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

 

Komisija je osnovana od strane Autoriteta u skladu sa članom 5 Uredbe br. 09/2019 za  Razmatranje žalbi potrošača i postupa u formi organa, u okviru Odeljenja za pravne poslove i licenciranje, za rešavanje žalbi potrošača i predstavlja konačno tijelo u upravnom postupku. Komisija je profesionalna i nezavisna u rešavanju pritužbi i donošenju odluka.  

 

        Pravo na žalbu

 

  1. Svaki potrošač koji tvrdi da mu je pružalac usluga povredio svoja prava delovanjem, delovanjem ili nečinjenjem ili lošim upravljanjem u pružanju usluga ima pravo da podnese žalbu u Regulatorni Autoritet za Usluge Vode.
  1. Žalba stranke može se podneti u roku od trideset (30) dana, od dana kad je stranka upoznata sa aktom pružalaca usluga. 
  1. Žalba se ne može prihvatiti ako je podnesena kasnije od šest (6) meseci od donošenja upravnog akta od strane prvostepene komisije.  
  1. Ako je potrošač podneo žalbu, a pružalac usluga nije preduzeo nikakvu meru, žalba se može podneti Komisiji Regulatornog Autoriteta za Usluge Vode, ali ne ranije od sedam (7) dana i ne kasnije od dva (2) meseci nakon isteka roka za prijavu upravnog akta.

       

 Podnošenje žalbe

 

  1. Podnosilac žalbe može da podnese žalbu Komisiji kao što sledi:

1.1. Fizički, lično ili od strane njegovog ovlašćenog predstavnika;

1.2. Putem obične ili sertifikovane pošte;

1.3. Podnosilac žalbe mora popuniti obrazac za žalbu koji se može naći na veb stranici Regulatornog Autoriteta za Usluge Vode ili da sadrži sve informacije koje on zahteva.