ARRU logo
392 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Nivo usluga koje pružaoci usluga moraju da ispune prilikom pružanja usluga vodosnabdevanja i kanalizacije je naveden u Pravilniku o minimalnim standardima za usluge pružalaca usluga vode na Kosovu.