ARRU logo
374 - Monitorimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë 2021

SHIKO

Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë 2020

SHIKO

Shtojcat e Raportit të Performancës 2020

SHIKO

Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë 2019

SHIKO

Shtojcat e Raportit të Performancës 2019

SHIKO

Raport analiza e gjendjes së ujit të pa-faturuar në Kosovë

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2018

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2017

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2016

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2015

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2014

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2013

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2012

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2011

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2010

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2009

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2008

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2007

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2006

SHIKO