ARRU logo
280 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Vizioni

“Shërbime cilësore, të sigurta dhe efiçente të shërbimeve të ujit, për të gjithë konsumatorët në Kosovë”Misioni

“Rregullimi i shërbimeve të ujit në mënyrë efektive dhe transparente në pajtim me praktikat e mira Evropiane të cilat sigurojnë që ofruesit e shërbimeve të ujit të japin shërbime kualitative, të qëndrueshme dhe me çmime të përballueshme në tërë Kosovën, duke pasur parasysh ruajtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit Publik”Synimet Strategjike

  • Zhvillimi dhe implementimi i kornizës rregullatore e cila siguron ofrimin e shërbimeve cilësore me kosto të arësyeshme për konsumatorët e shërbimeve të ujit;
  • Mbrojtja e interesave afatshkurta dhe afatgjata të konsumatorëve duke siguruar se ofruesit e shërbimeve ujit nuk keqpërdorin pozitat e tyre të monopolit dhe rrjedhimisht ofrojnë shërbimet efiçente në pajtim me standardet e përcaktuara të shërbimit;
  • Përcaktimi i tarifave të shërbimit duke u bazuar në parimin e mbulimit të kostove të Ofruesve të Shërbimit duke pasur parasysh me këtë rast përballueshmërinë e tyre për konsumatorët.
  • Stimulimi i konkurrencës në shërbimet e ujit përmes krahasimit të performancës së Ofruesve të Shërbimeve;
  • Ngritja e transparencës dhe përgjegjësisë në sektorët e shërbimeve të ujit përmes monitorimit të performancës dhe raportimit publik për performancën e tyre


SHFAQ TË GJITHA